Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie)


Fulbright-Masarykovo stipendium v kategorii pro doktorandy je určeno začínajícím vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale také, podobně jako Masaryk, aktivními v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.
 

Například mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia.

Cíle programu jsou následující:

 • Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
   
 • Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
   
 • Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
   
 • Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
   
 • Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
   
 • Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Pravidlo jedné přihlášky

V roce 2015 jsme zavedli pravidlo týkající se přihlášek do našich programů. Nově platí, že uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do našich programů. Nelze tak tedy, jako tomu bylo dosud, podat přihlášku např. ve Fulbrightově programu pro vědce a přednášející a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium či požádat o studentské stipendium a následně o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Pro úplnost dodáváme, že toto nové pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se totiž vztahuje pouze na jedno výběrové období.

V každém případě toto omezení zvyšuje důležitost konzultace plánů s námi před samotným podáním přihlášky.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

Pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D. je určeno stipendium ve výši 2 000 USD měsíčně.

Dále je poskytován příspěvek na výzkum a školné za výše zmíněné kurzy na univerzitě či další profesní rozvoj.

Hrazena je i zpáteční cesta do USA a zdravotní pojištění.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
   
 • Trvalý pobyt v České republice.
   
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

 • České občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
   
 • Předchozí úspěšná vědecká a/nebo pedagogická činnost.
   
 • Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity (např. spolupráce s neziskovou organizací, práce v akademickém senátu, místní samosprávě apod.).
   
 • Pozvání americké instituce - zvací dopis musí obsahovat data, na která jste do USA pozváni.
   
 • Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 ve verzi iBT), pokud takový test žadatel někdy v minulosti dělal.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Do bodu 3 "Special award name" uveďte, že se hlásíte o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti:

 • Vlastní výzkumný projekt.
   
 • Životopis a seznam publikací. V životopise uveďte, jakým společensky prospěšným aktivitám se věnujete např. ve své komunitě, neziskovém sektoru či v akademické obci (podmínka pro uchazeče o Fulbright-Masarykovo stipendium).
   
 • Pozvání americké instituce, v pozvání musí být uvedeno datum vašeho očekávaného příjezdu do USA a dobu trvání pozvání.
   
 • Přehled použité literatury k projektu.
   
 • Tři doporučující dopisy podané jejich pisateli on-line přímo Fulbrightově komisi jako součást elektronické přihlášky (podrobněji viz Často kladené otázky - 4). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky, tj. 1. listopadu.
   
 • English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova komise ověřuje znalost jazyka žadatelů v juniorské kategorii interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval).
   
 • Finační prostředky v záložce 10 on-line přihlášky se neprokazují.
   
 • Kopie pasu v záložce 12 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele.
 • Letter of support from home institution (záložka 14 on-line přihlášky) požadujeme pouze v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

Detailní instrukce k vyplnění přihlášky najdete zde:http://www.cies.org/application-guidelines

Uzávěrka

POZOR ! Termín odevzdání přihlášek je nově 1. listopadu pro pobyt v následujícím akademickém roce. S pobytem však nelze začít později než během prosince daného akademického roku.

Výběrové řízení

 

Ústní výběrové řízení na rok 2017-18 se bude konat pravděpodobně 23. ledna 2017.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné a občanské aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.

Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát až čtyřikrát víc uchazečů než můžeme vybrat.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Pokud se chci hlásit o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii, musím mít Ph.D. již k datu uzávěrky nebo je přijatelné, pokud Ph.D. získám v mezidobí, než bych případně odjížděl/a do USA?

Doktorská studia včetně obhajoby doktorské práce je třeba dokončit do data uzávěrky. Jestliže žadatel ještě neobdržel diplom, Fulbrightova komise akceptuje potvrzení o tom, že žadatel úspěšně doktorskou práci obhájil. Pokud toto žadatel nesplňuje, může se hlásit ve studentské kategorii jako "visiting research student" nebo může rok s přihláškou počkat.

2. Jaký je rozdíl mezi Fulbrightovým stipendiem pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovým stipendiem?

Tato stipendia se liší ve třech zásadních věcech. (i) Kromě svého úzkého odborného zaměření musí být žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium podobně jako T. G. Masaryk činní ve veřejném životě. Mohou např. spolupracovat s místní samosprávou či s neziskovou organizací, mohou pracovat v akademickém senátu své školy aj. (ii) O Fulbright-Masarykovo stipendium se na rozdíl od Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející mohou v juniorské kategorii ucházet i zájemci, kteří ještě nemají ukončený doktorský program. (iii) Fulbright-Masarykovo stipendium zahrnuje vedle jednorázového příspěvku "Professional Allowance", poskytovaného i u Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející, jednorázový příspěvek "Research Allowance". Příspěvků lze využít k účastem na konferencích, k úhradě kurzů na univerzitě, k nákupu odborných knih a dalších materiálů nutných k úspěšnému dokončení výzkumného projektu v USA.

3. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Fulbright-Masarykovo stipendium?

Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací, tři doporučující dopisy a pozvání americké instituce, v níž by žadatel chtěl realizovat svůj výzkumný záměr. V bodě 3 přihlášky žadatel uvede, že se hlásí o Fulbright-Masarykovo stipendium. V CV pak podrobněji rozvede svou mimoakademickou (veřejnou) činnost.

4. Jak získám potřebné doporučující dopisy?

Ty, kteří budou psát doporučení, musí žadatel/ka zaregistrovat s jejich e-mailovou adresou. "Referees" dostanou automaticky vygenerované vyrozumění mailem, že jsou žádáni o doporučení. V e-mailu obdrží odkaz na webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, pod nimiž se na stránku přihlásí, doporučení vyplní, on-line odešlou. Doporučení lze podávat souběžně se zpracovávanou přihláškou, není třeba s nimi čekat, až žadatel/ka přihlášku dokončí.

5. Jak lze získat pozvání americké instituce, kde bych chtěl/a realizovat svůj výzkumný projekt?

Nejlépe je oslovit e-mailem přímo specialistu, s nímž by chtěl zájemce o stipendium spolupracovat a požádat jej, zda by za předpokladu financování Fulbrightovým stipendiem byl americký specialista ochoten pozvání poskytnout. K tomu by měl žadatel stručně americkou stranu seznámit s vlastním výzkumným projektem a zaslat CV se seznamem nejdůležitějších publikací. Profesoři na amerických univerzitách jsou na podobné žádosti zvyklí a obvykle odpovídají rychle a vstřícně. V pozvání musíte mít uvedena data předpokládaného pobytu v USA.

6. Je nutné dělat nějakou jazykovou zkoušku z angličtiny, pokud se hlásím o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium?

Žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium v juniorské kategorii skládají ve Fulbrightově komisi interní standardizovanou zkoušku TELP (Test of English Language Proficiency). Test obvykle probíhá v rámci ústního výběrového řízení. Pokud někdy v minulosti dělali TOEFL, jehož výsledek doloží, další test dělat nemusí.

7. Jsou finanční prostředky poskytované stipendiem dostačující pro pobyt v USA?

Výše Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykova stipendia v seniorské kategorii je dostačující ke krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA, a to i v případě, že stipendisty doprovázejí rodinní příslušníci. Pokud však mají s sebou v USA rodinu juniorští držitelé Fulbright-Masarykova stipendia, musí rovněž počítat s vynaložením vlastních úspor.

8. Mohu se hlásit v jakémkoliv oboru?

Ano, Fulbrightova komise přijímá přihlášky ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny.

9. Jsou žádosti o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii věkově omezeny?

Žádosti nejsou věkově omezeny. Důležité však je, jakým způsobem může absolvent předat nabyté poznatky na domovské půdě po svém návratu z USA, např. výukou studentů, publikací pro širší veřejnost apod.

10. Co mohu očekávat u ústního pohovoru?

Ústní pohovor je veden v angličtině před česko-americkou výběrovou komisí, jejíž složení určí správní rada Fulbrightovy komise. Ve výběrové komisi je také obvykle americký stipendista Fulbrightova programu pro vědce a přednášející, který v daném roce působí v ČR. Pohovor trvá 15-20 minut a týká se cílů pobytu, důvodů žádosti, využití výsledků po návratu do ČR apod. Pohovor většinou nezabíhá do odborných detailů; naopak se očekává, že žadatel stručně, formou dostupnou i pro laiky vysvětlí podstatu svého projektu.

11. Jaká jsou rozhodující kritéria pro úspěšnost přihlášky?

Žadatelé samozřejmě musí dodat kompletní žádost včetně doporučení a pozvání k datu uzávěrky. Klíčové je odborné posouzení výzkumného projektu, o něž žádá Fulbrightova komise nejméně dva oponenty, z toho alespoň jednoho v zahraničí. Důležitá je také publikační aktivita žadatele, důvody pobytu v USA, uplatnění získaných výsledků po návratu v ČR, přínos pro rozvoj oboru v ČR i pro rozvoj spolupráce v daném odboru s USA, potenciál žadatele k dalšímu profesnímu růstu, prezentační schopnosti aj.

12. Kdy obvykle bývají ústní pohovory a kdy se dozvím výsledek?

Ústní pohovory pro žadatele o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející bývají obvykle na přelomu listopadu a prosince a ústní pohovory pro žadatele o Fulbright-Masarykovo stipendium bývají v poslední lednové dekádě. Výsledek je znám během několika dnů.

13. Mohu se hlásit o stipendium, pokud bych se chtěl/a účastnit konference v USA?

Stipendia se poskytují pouze k řešení výzkumných projektů, nikoliv k účasti na vědeckých akcích. Navíc délka stipendijního pobytu nemůže být kratší než tři měsíce.

14. Mohu se hlásit o stipendium, pokud bych s americkými kolegy řešil/a výzkumný projekt mimo území USA?

Bohužel to není možné. Stipendium je určeno pouze pro pobyty v USA. Jeho nedílnou součástí je i seznámení se s kulturou země a pobyt mimo území USA by tuto podmínku nesplňoval.

15. Slyšel/a jsem, že po ukončení stipendijního pobytu nemohu dva roky pobývat v USA. Je to tak?

Není to úplně přesná informace. Stipendisté Fulbrightova programu dostávají vízum J-1, které je určeno pro ty, jejichž pobyt v USA je financován z vládních zdrojů. Proto mají držitelé tohoto víza povinnost po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit se do domovské země, aby tam obrazně "vrátili" díky nově nabytým znalostem to, co do nich vlády investovaly. Neznamená to, že nemohou vyjet na krátkodobé pobyty do USA či jiné země v zahraničí za účelem turistiky, účasti na konferenci apod. Nemohou však po následující dva roky získat pracovní vízum do USA.