Hostování amerických akademiků

České vysoké školy a výzkumná centra mohou prostřednictvím Fulbrightova stipendijního programu získat pro svá pracoviště americké vědce nebo přednášející.


Hostování amerických akademiků je možné několika způsoby, lišícími se hlavně co do délky pobytu.

Semestr nebo akademický rok

Hostování na jeden semestr nebo na celý akademický rok umožňuje program Fulbrightových stipendií pro vědce a přednášející. Americký stipendista je plně finančně zajištěn grantem. Přihlášky přijímá americká strana a Fulbrightova komise následně vybírá americké stipendisty a umisťuje je na odpovídající pracoviště v ČR.

Pokud jste již s konkrétním odborníkem z USA v kontaktu a máte zájem jej pozvat, doporučte mu přihlásit se o Fulbrightovo stipendium přes Council for International Exchange of Scholars.

Nezapomeňte na možnost pozvat na svou instituci ke krátkodobé návštěvě stipendistu Fulbrightova programu, který působí v pro vás zajímavém oboru v daném roce na jiné univerzitě v ČR či v jiné evropské zemi.

Dva až šest týdnů


Fulbright Specialist Program umožňuje českých vysokým školám a dalším institucím s edukačním posláním, např. výzkumným pracovištím s doktorandskými programy nebo i knihovnám či muzeím, žádat o amerického specialistu v daném oboru na dobu od dvou do šesti týdnů.

Cílem programu je nastartovat či podpořit dlouhodobější spolupráci mezi americkými a českými institucemi a přispět k zavedení a rozvoji nových oborů. V rámci programu může hostující specialista přednášet, účastnit se seminářů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, konzultovat s vedoucími daných pracovišť další rozvoj jejich instituce, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech.

Program se vztahuje na následující obory:

 • americká studia (např. umění, historie umění, tanec, ekonomika, státní správa, historie, literatura, hudba, populární kultura, divadlo)
 • antropologie/archeologie
 • biologie
 • ekonomie
 • fyzika 
 • chemie
 • informační technologie
 • knihovnictví
 • matematika
 • mediace a řešení konfliktů (peace and conflict resolution studies)
 • městské plánování (urban planning)
 • ochrana zdraví (public/global health)
 • ochrana životního prostředí
 • pedagogika
 • podnikové řízení (business administration)
 • politologie
 • právo
 • sociální práce
 • sociologie
 • technické vědy
 • zemědělství
 • žurnalistika a komunikace

Na financování programu se letenkou a honorářem podílí americké Bureau of Educational and Cultural Affairs a ubytováním, stravou a případným místním cestovným také hostující instituce.

Instituce může žádat o jmenovitého specialistu nebo může vhodného odborníka nalézt v databázi specialistů. Pokud instituce žádá o jmenovitého specialistu, musí se tento specialista na americké straně zaregistrovat do zmíněné databáze. Přístup do databáze na vyžádání umožní Fulbrightova komise.

V žádosti, prosím, věnujte pozornost zejména odstavcům Program description, Program purpose, Project impact on host institution a Project potential for institutional linkages. V Program description uveďte, co konkrétně by požadovaný specialista přednášel, komu, v jakém rozsahu, do jakých dalších aktivit by se zapojil apod. (délka odstavce max. 2 500 znaků). V Program purpose uveďte, proč specialistu požadujete, co jiného ve srovnání se stávající nabídkou studijních programů by měl Vaší instituci přinést, charakterizujte také stručně své pracoviště (délka odstavce max. 2 500 znaků). V Project impact on host institution charakterizujte stručně očekávané výsledky pobytu - např. získání nové odbornosti, rozšíření mezinárodních kontaktů, modernizace osnov, aktualizace dlouhodobé koncepce výuky na instituci apod. (délka odstavce max. 2 500 znaků). V Project potential for institutional linkages uveďte, zda projekt povede k vytvoření dlouhodobějších vazeb a spolupráce mezi institucí pozvaného specialisty a Vaší institucí - např. výměny studentů a přednášejících, spolupráce na osnovách, publikacích, výzkumných projektech (délka odstavce max. 2 500 znaků). Podrobnější instrukce jsou součástí žádosti.

Žádosti o specialisty přijímá Fulbrightova komise průběžně, ale pro konečný příjem žádostí vyhlašuje komise termín uzávěrky 1. října pro žádosti o specialisty, kteří by měli v ČR působit v nadcházejícím letním semestru a v zimním semestru následujícího akademického roku.

Žádost se vyřizuje do dvou až čtyř měsíců (delší lhůta přichází v úvahu v případě, že instituce žádá o specialistu, který se teprve musí registrovat do databáze specialistů).

Krátkodobá návštěva amerického stipendisty

Česká akademická pracoviště mohou snadno využít americké vědce a přednášející aktuálně pobývající v rámci Fulbrightova stipendia v ČR a požádat je prostřednictvím Fulbrightovy komise o semináře, přednášku či krátkou sérii přednášek. Pokud se instituce rozhodne některého z uvedených stipendistů pozvat, obrátí se e-mailem informujícím o účelu návštěvy na Fulbrightovu komisi v ČR, která uhradí pozvanému cestu. Zvoucí strana hradí pouze ubytování.

Inter-Country Travel Grant

České vysokoškolské a vědeckovýzkumné instituce mohou prostřednictvím programu Inter-Country Travel Grant také využít pobytu amerických stipendistů - vědců a přednášejících v dalších evropských zemích.

Pokud má česká vysokoškolská instituce o některého z odborníků uvedených v seznamu zájem, může Fulbrightovu komisi požádat o cestovní grant, který uhradí cestovní náklady spojené s krátkodobou návštěvou takového stipendisty v ČR. Cesta požadovaného stipendisty se musí uskutečnit v období jeho Fulbrightova stipendia.

Cestovní grant slouží k úhradě nákladů spojených s cestou do ČR a zpět za předpokladu využití ekonomicky úsporného dopravního spojení (vlak či letadlo). Grant nepokrývá pobytové náklady v ČR, jež naopak hradí hostitelská instituce.

Hostitelská instituce vybere ze seznamu amerických stipendistů Fulbrightova programu pobývajících v Evropě odborníka, o nějž má zájem. Pokud se stipendistou dosud neměla žádný kontakt, zprostředkuje jej Fulbrightova komise. Následně vyplní hostitelská instituce formulář žádosti a  pošle jej spolu s pozváním pro amerického stipendistu e-mailem Fulbrightově komisi.

Žádosti se vyřizují průběžně.

Po udělení cestovního grantu zodpovídá za organizaci vlastního programu návštěvy hostitelská instituce.