Hostování amerických akademiků

České vysoké školy a výzkumná centra mohou prostřednictvím Fulbrightova stipendijního programu získat pro svá pracoviště americké vědce nebo přednášející.


Hostování amerických akademiků je možné několika způsoby, lišícími se hlavně co do délky pobytu.

Semestr nebo akademický rok

Hostování na jeden semestr nebo na celý akademický rok umožňuje program Fulbrightových stipendií pro vědce a přednášející. Americký stipendista je plně finančně zajištěn grantem. Přihlášky přijímá americká strana a Fulbrightova komise následně vybírá americké stipendisty a umisťuje je na odpovídající pracoviště v ČR.

Pokud jste již s konkrétním odborníkem z USA v kontaktu a máte zájem jej pozvat, doporučte mu přihlásit se o Fulbrightovo stipendium přes Council for International Exchange of Scholars.

Dva až šest týdnů

Fulbright Specialist Program umožňuje českých vysokým školám a dalším institucím s edukačním posláním, např. výzkumným pracovištím s doktorandskými programy nebo i knihovnám či muzeím, žádat o amerického specialistu v daném oboru na dobu od 14 do 42 dnů. Do délky pobytu se započítávají i dny na cestu, veškeré svátky i víkendy.

Cílem programu je nastartovat či podpořit dlouhodobou spolupráci mezi americkými a českými institucemi a přispět k zavedení a rozvoji nových oborů. V rámci programu může hostující specialista přednášet, účastnit se seminářů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, konzultovat s vedoucími daných pracovišť další rozvoj jejich instituce, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech.

Program se vztahuje na následující obory:

 • americká studia (např. umění, historie umění, tanec, ekonomika, státní správa, historie, literatura, hudba, populární kultura, divadlo)
 • antropologie/archeologie
 • biologie
 • ekonomie
 • fyzika 
 • chemie
 • informační technologie
 • knihovnictví
 • matematika
 • mediace a řešení konfliktů (peace and conflict resolution studies)
 • městské plánování (urban planning)
 • ochrana zdraví (public/global health)
 • ochrana životního prostředí
 • pedagogika
 • podnikové řízení (business administration)
 • politologie
 • právo
 • sociální práce
 • sociologie
 • technické vědy
 • zemědělství
 • žurnalistika a komunikace

Instituce může žádat o jmenovitého specialistu nebo může vhodného odborníka nalézt v databázi specialistů, tzv.Rosteru. Pokud instituce žádá o jmenovitého specialistu, musí se tento specialista na americké straně zaregistrovat do zmíněné databáze, nejlépe už v době podání žádosti. Na vyžádání Vám můžeme zjistit, zda Vámi zvažovaný odborník v databázi už je.

Nově od ledna 2017 je program administrován institucí World learning a celý systém prochází změnou. Proto prosím věnujte pozornost novému postupu žádosti, který je detailně popsán zde

Náklady Na financování programu se letenkou a honorářem podílí americké Bureau of Educational and Cultural Affairs. Ubytování, stravu a případné místní cestovné hradí či jinak zajišťuje hostující instituce. Minimální výše příspěvku na stravné je 25 USD/den.

Založit žádost a podat projekt můžete po zaregistrování do systému. Instrukce a podrobné kroky naleznete zde.

Věnujte pozornost především sekcím „details“, „timeline“ a „specialist“. Jednotlivé záložky přihlášky můžete vyplňovat postupně, i na přeskáčku, můžete se k nim následně vracet při opakovaném přihlášení. Sama přihláška je detailní a návodná. Vždy dejte „save“ stránce, pokud na ní práci chcete přerušit nebo ukončit. Jinak se vyplněné údaje neuloží.

Žádost se v postupných krocích vyřizuje do dvou až čtyř měsíců (delší lhůta přichází v úvahu v případě, že instituce žádá o specialistu, který se teprve musí registrovat do databáze specialistů). Podrobný popis postupu schválení projektu najdete v instrukcích.

Timeline:

Říjen-listopad: výběr a schválení projektů Fulbrightovou komisí

Listopad-prosinec: schvalovací řízení U.S. Department of State, Bureau of Education and Cultural Affairs (ECA) Regional Branch. Během každé fáze schvalování vám může být projekt vrácen s připomínkami k doplnění.

Po schválení projektu ECA trvá vyřízení všech administrativních náležitostí projektu cca 6 týdnů – jednotlivé projekty se vyřizují s dostatečným předstihem s ohledem na termín stanovený v žádosti.

Specifika programu pro Českou republiku:

Pro Fulbright Specialist Program v České republice není k dipozici varianta projektů Multi-visit (serial).

Fulbrightova komise v ČR nemůže poskytovat finanční podporu na úhradu položek, kterými se na nákladech projektů podílí hostitelská instituce. Projekty v rámci České republiky se uskutečňují v modelu „Traditional cost share“.

Žádosti o specialisty je možné podávat v systému průběžně, nejdéle však do 30.září pro žádosti o specialisty, kteří by měli v ČR působit v nadcházejícím kalendářním roce.

Dodatečně otevíráme přihlášky na uvolněné 1 místo pro rok 2017, s pobytem specialisty plánovaným v období říjen-prosinec 2017. Uzávěrka pro dodatečný grant na 2017 je 25.června 2017.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Kateřinu Kloubovou, kloubova@fulbright.cz

Nezapomeňte na možnost pozvat na svou instituci ke krátkodobé návštěvě stipendistu Fulbrightova programu, který působí v pro vás zajímavém oboru v daném roce na jiné univerzitě v ČR či v jiné evropské zemi.

Krátkodobá návštěva amerického stipendisty

Česká akademická pracoviště mohou snadno využít americké vědce a přednášející aktuálně pobývající v rámci Fulbrightova stipendia v ČR a požádat je prostřednictvím Fulbrightovy komise o semináře, přednášku či krátkou sérii přednášek. Pokud se instituce rozhodne některého z uvedených stipendistů pozvat, obrátí se e-mailem informujícím o účelu návštěvy na Fulbrightovu komisi v ČR, která uhradí pozvanému cestu. Zvoucí strana hradí pouze ubytování.

Inter-Country Travel Grant

České vysokoškolské a vědeckovýzkumné instituce mohou prostřednictvím programu Inter-Country Travel Grant také využít pobytu amerických stipendistů - vědců a přednášejících v dalších evropských zemích.

Pokud má česká vysokoškolská instituce o některého z odborníků uvedených v seznamu zájem, může Fulbrightovu komisi požádat o cestovní grant, který uhradí cestovní náklady spojené s krátkodobou návštěvou takového stipendisty v ČR. Cesta požadovaného stipendisty se musí uskutečnit v období jeho Fulbrightova stipendia.

Cestovní grant slouží k úhradě nákladů spojených s cestou do ČR a zpět za předpokladu využití ekonomicky úsporného dopravního spojení (vlak či letadlo). Grant nepokrývá pobytové náklady v ČR, jež naopak hradí hostitelská instituce.

Hostitelská instituce vybere ze seznamu amerických stipendistů Fulbrightova programu pobývajících v Evropě odborníka, o nějž má zájem. Pokud se stipendistou dosud neměla žádný kontakt, zprostředkuje jej Fulbrightova komise. Následně vyplní hostitelská instituce formulář žádosti a  pošle jej spolu s pozváním pro amerického stipendistu e-mailem Fulbrightově komisi.

Žádosti se vyřizují průběžně.

Po udělení cestovního grantu zodpovídá za organizaci vlastního programu návštěvy hostitelská instituce.