Program asistentů ve výuce anglického jazyka

Díky Fulbrightovu stipendijnímu programu mohou české střední školy získat rodilého mluvčího, který bude asistovat při výuce angličtiny.

Jak si požádat

Střední školy mohou požádat o amerického studenta, absolventa bakalářského programu, asistent bude po dobu jednoho školního roku asistovat učitelům při výuce angličtiny. Asistent se podílí na výuce v rozsahu maximálně 20 hodin týdně.

Asistent je kompletně finančně zajištěn svým stipendiem, a to včetně cesty a životních nákladů. Škola mu ovšem musí pomoci zařídit odpovídající ubytování (nemusí na ubytování finančně přispívat).

Školy, které asistenta ve výuce získají musí zajistit stipendistovi odpovídající podporu od ostatních učitelů, s nimiž asistenti budou sdílet výuku. Každá škola určí mentora, který bude asistentovi poskytovat podporu během celého pobytu. 

Střední školy, které o americké asistenty mají zájem, musí vyplnit žádost  a zaslat ji e-mailem Fulbrightově komisi. Uzávěrka je 1. února (je vyhlášeno výběrové řízeni na školy na akademický rok 2017-18 s uzávěrkou 1. února 2017).

Informace o přidělení asistenta školám sdělíme během dubna 2017.

V minulých letech nám rozpočet naší komise umožnil umístit pouze 10 asistentů v každém školním roce. Díky příspěvku Ministerstva školství jsme na rok 2016-17 umístili 20 asistentů na školy v celé ČR, ve školním roce 2017-18 a dále budeme umisťovat 30 asistentů a doufáme, že se postupně dostane na všechny školy, které o asistenty žádají.

Fulbrightův program amerických asistentů ve výuce angličtiny je program relativně nový (pilotně od roku 2005) a jsme rádi, že je takto úspěšný a oblíbený, a to jak ze strany českých škol, tak ze strany amerických studentů. Snažíme se, aby byli asistenti ve vybraných školách spokojeni a plně se věnovali výuce, proto věnujeme hodně času párování škol a asistentů. Asistenty umisťujeme mimo jiné podle jejich zájmů, odborného zaměření a koníčků. Tyto a další informace američtí stipendisté uvádějí ve své přihlášce (např. asistent s velkým zájmem o hru na hudební nástroj je přidělen na konzervatoř nebo na školu informující o probíhajících hudebních aktivitách, volejbalista pak na školu, která má kroužek volejbalu, hráčky ženského fotbalu do měst, v nichž se hraje ženský fotbal apod.). Důležitou roli tedy hraje to, co školy ve svých přihláškách nabízejí a jak popíší možné aktivity a začleňovaní asistenta do společenského života ve škole či městě. Proto věnujte této části náležitou pozornost a podrobně nám popište jaké kroužky, aktivity a možnosti trávení volného času jsou u Vás na škole a ve městě k dispozici.

Při výběrech škol je dále brána v potaz lokalita. Zatím jsou upřednostňovány školy z regionů, které nemají a neměly možnost asistenta studentům nabídnout, dále mají přednost školy větší, jelikož prospěch z působení asistenta bude mít větší počet studentů. U velmi malých škol bychom doporučili podat žádost spolu s další školou ve stejném městě. Důležitým aspektem je i počet anglicky mluvících na dané škole. K tomu, aby asistent strávil úspěšně rok v ČR, se osvědčilo mít na škole k dispozici víc anglicky mluvících kolegů, nemáme na mysli pouze učitele anglického jazyka, ale i další zaměstnance školy, s nimiž by asistent mohl komunikovat, trávit část volného času apod. Být sám v cizí zemi a neznámém menším městě, aniž by asistent uměl místní jazyk, je těžký úkol a bez pomoci více osob se může stát, že asistent si na nové prostředí nezvykne a na škole nechce zůstat. Asistenti často pořádají pro zájemce z řad učitelů konverzační kursy angličtiny, a to i pro začátečníky.

Zatím jsme nemohli přidělit asistenta ve výuce angličtiny na školy opakovaně, v budoucnu však díky většímu počtu asistentů budeme asistenty umisťovat i na školy, které již asistenta měly, a sice nejdříve po 4 letech.

Role mentora

Pro úspěšné fungování Fulbrightova Programu asistentů ve výuce angličtiny je zcela zásadnípravidelná, otevřená a dobrá spolupráce mentorů s asistenty. Jak uvidíte v níže uvedeném seznamu doporučení, tato spolupráce jednoznačně přesahuje prostor školních lavic a kabinetů. Vaše škola nejlepších výsledků programu dosáhne, pokud asistenta/asistentku začlení do pedagogického sboru a do komunity ve městě, pokud mu/jí nabídne účast na společných víkendových aktivitách a zprostředkuje kontakt s vrstevníky. Čas asistentů se studenty můžete velmi efektivně rozšířit zapojením asistentů do mimoškolních aktivit, debatním kroužkem, pozváním asistenta/asistentky na lyžařský výcvik, ples nebo školní výlet. Role mentora je náročná a vyžaduje hodně času navíc. Před podáním žádosti proto školám doporučujeme důkladně zvážit, zda je mentor schopen a ochoten tento čas navíc asistentovi věnovat. Ze zkušeností víme, že desetiměsíční spolupráce mentorů s asistenty je pro většinu zúčastněných skvělou zkušeností umožňující vlastní profesní rozvoj, bližší seznámení s novou kulturou a nezřídka navázání dlouhotrvajících přátelství. K úspěchu je však třeba oboustranná tolerance, trpělivost a ochota k dialogu.

 

Mentor/mentorka

·         Je hlavní kontaktní osobou pro asistenta/asistentku ve výuce angličtiny na škole.

·         Komunikujes asistentem již před příjezdem do České republiky, ideálně e-mailem. S asistentem řeší praktické otázky týkající se ubytování, výuky, dalších seminářů a možnosti mimoškolních aktivit.

·         Představí programkolegům a vedení školy. Poskytne kolegům k náhledu stručný profil asistenta/asistentky v češtině. Zváží umístění profilu na nástěnku v učebně angličtiny.

·         Pomáhá asistentovi/asistentce zvládnout dopravu z letiště do města určení – pomůže vyhledat dostupný dopravní spoj nebo vyzvedne asistenta na letišti.

·         Ukáže asistentovi školu, seznámí asistenta s dalšími členy pedagogického sboru, zejm. S kolegy angličtináři, s ředitelem školy s výchovným poradcem/metodikem prevence.

·         Ukáže asistentovi/asistentce město nebo (ještě lépe) tímto úkolem pověří skupinu studentů.

·         Sestavuje a během roku případně upravuje rozvrh asistenta/asistentky.

·         Dohlíží na spolupráci asistenta s dalšími kolegy angličtináři během celého roku. 

·         Poskytuje asistentovi pravidelnou zpětnou vazbu na jeho/její hodiny

·         Pomáhá asistentovi/asistentce se začleněním do městské komunity – doporučí kulturní, sportovní, turistické aktivity v okolí, upozorní na probíhající festivaly, trhy, apod.

·         Doporučí asistentovi/asistentce možné víkendové aktivity, a sice zejména během prvních měsíců. V rámci svých možností zváží seznámení asistenta se svou rodinou, se svými přáteli.

·         Pokusí se asistenta/asistentku seznámit s vrstevníky ve městě.

·         Zamýšlí se nad tím, jak asistentovi/asistentce přiblížit místní kulturu, zvyky a tradice. Ideální je, když různí členové pedagogického sboru nebo i studenti asistenta/asistentku zvou na různé akce, např. cyklovýlet, rybaření, výlet na chatu, hon, zábava, návštěva sklípku.

Informace pro vybrané školy

Komise J. W. Fulbrighta pro vzdělávací výměny již od roku 2005 poskytuje středním školám v ČR využít možnost přizvat k výuce anglického jazyka asistenta výuky angličtiny z USA.

Asistenti mají obvykle ukončené bakalářské studium (v USA je bakalářské studium čtyřleté a většinou obecné). Kromě toho požadujeme zkušenost s vyučováním amerických reálií nebo anglického jazyka. Ve většině případů asistent ale nemá praktické zkušenosti s učením v jiné zemi.

Doporučení pro úspěšné fungování programu na vaší škole

Na základě předchozí spolupráce se zástupci škol a asistenty, kteří se programu v minulých letech zúčastnili, jsme vypracovali seznam doporučení jak pro asistenty, tak pro školy. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, konzultace jednotlivých aspektů programu se nám velmi osvědčila a napomáhá lepšímu fungování programu:

 • Školy mohou zapojit asistenta do výuky anglického jazyka (nikoli odborných předmětů vyučovaných v angličtině, pokud si sám asistent toto nevyžádá) maximálně na 20 vyučovacích hodin týdně. Asistent spolupracuje na hodinách s učitelem angličtiny a v případě, že se osvědčí, může mu být přenechána zodpovědnost za samostatnou výuku – v učebně však vždy musí být pedagog školy přítomen. Na začátku školního roku doporučujeme asistenta vzít do výuky a nejdříve ukázat několik hodin, aby si udělal představu o průběhu výuky.
 • Doporučujeme, aby škola byla s asistentem v kontaktu i před začátkem výuky, tedy během léta. Je třeba dohodnout termín příjezdu, povinnou účast mentora a vyzvednutí na orientaci v Brně, zajistit provizorní ubytování po příjezdu.
 • Škola musí asistentovi včas poskytnout přesné informace o pravidlech vyučovaní, administrativních předpisech školy, dnech volna, známkování a jeho roli ve výuce.
 • Poskytnout seznamy studentů ve třídách, kde bude asistent působit (důležité pro správnou výslovnost jména a počet studentů v hodině). Rozhodně se neosvědčilo přidělení mnoha tříd, aby měli všichni žáci krátkou zkušenost s asistentem. Asistent by měl mít jen několik tříd, studenti si na něj můžou zvyknout, asistent si zapamatuje jména apod. Ideálně by měl studenty vidět nejméně 1x týdně.
 • Učitelé anglického jazyka by měli určit, zda hodnocení asistentů bude mít vliv na celkovou známku. Ze zkušenosti víme, že když učitel řekl studentům, že hodiny nebo konverzace pod vedením asistenta nebude mít vliv na známku, tak studenti nebyli na hodinách příliš motivovaní. Někde zase práce s asistentem tvořila 30% z celkového hodnocení. Škola by měla na začátku školního roku stanovit přesná pravidla a sdělit je asistentovi i studentům.
 • Škola by měla zapojit asistenta do mimoškolních aktivit. Asistenti si vybrali ČR jako jednu z 66 zemí, které jsou zapojeny v tomto programu. Mají zájem seznámit se s lidmi, naší zemí, kulturou apod. Asistenta můžete brát na školní výlety, plesy a jiné akce školy. Je důležité, aby se asistent cítil být plnohodnotnou součástí pedagogického sboru a školní komunity. Z toho důvodu je žádoucí, aby měl příležitost se dobře seznámit s členy pedagogického sboru ve škole i mimo ni.
 • Při hledání ubytování dejte možnost výběru. Přestože mají asistenti k dispozici různé internetové informace, ani Komise ani oni nemají praktickou zkušenost se životem a možnostmi ubytování v daném městě. Pro hostitelskou školu či kontaktní osobu to je náročné, ale určitě se dá najít vzájemná shoda. Asistenti mají finanční prostředky na úhradu ubytování. Nedoporučujeme, aby asistent bydlel v rodině některého z učitelů, rozhodně by neměl bydlet se svým mentorem. Zajistěte tedy provizorní ubytování po příjezdu, trvalé ubytování, ať si vybere sám až na místě po tom, co se na vlastní oči seznámí s dostupnými možnostmi.
 • Poskytněte jim informace o materiálním vybavení (učebnice, texty, audiovizuální pomůcky, možnost kopírování a pod.)
 • Přístup k internetu ve škole, resp. doma, je pro asistenta důležitý především při přípravě učebních materiálů.
 • Komise pomáhá studentům zařídit víza, pomozte jim následně s registrací na cizinecké policii a se zařízením biometrické identifikační karty, pokud bude potřeba, informace od nás obdržíte.
 • Mezi oblasti, v nichž v minulosti vznikala nedorozumění mezi asistenty a učiteli či žáky patřila témata genderová a rasová. USA je zemí výrazně více multikulturní, takže mladé Američany zde často překvapují otevřeně formulované negativní názory na různé menšiny (Romové, Židé, homosexuálové apod.) a v současné době i na pomoc a přijímání uprchlíků.