Poradenské centrum

O přijímacím řízení

5 kroků ke studiu v USA

 1. Prozkoumejte své možnosti
 2. Zajistěte si financování
 3. Připravte a odešlete přihlášku 
 4. Požádejte o vízum 
 5. Připravte se na odlet a pobyt v USA 

Prozkoumejte následující

Přihláška a její části

Americké univerzity se o svých uchazečích chtějí dozvědět velmi detailní informace, aby je co nejlépe poznaly. Proto má přihláška mnoho částí. Pracovníci studijních oddělení mohou pak lépe rozhodnout o přijetí. Všechny části přihlášky jsou důležité:

Časový harmonogram

Hlavním předpokladem pro úspěšně odeslanou přihlášku je začít včas. Uzávěrka přihlášek na univerzity v USA je na podzim nebo v zimě téměř rok před nástupem. Celý proces trvá minimálně 6 měsíců. Chcete-li být dobře připraveni, měli byste začít podnikat kroky ke studiu v USA ideálně 1,5 roku před zahájením studia.

Zdroje:

Přijímací testy

Jedním z požadavků při přijímacím řízení amerických škol nebo stipendijních programů může být dodání výsledků ze standardizovaných testů, které měří studijní či oborové předpoklady uchazeče, podobně jako testy společnosti Scio v České republice, nebo, a to specificky u studentů, jejichž rodným či vyučovacím jazykem není angličtina, jazykovou úroveň studenta.

Jak americké přijímací testy vypadají?

Většina amerických testů má formu testu trvajícího několik hodin.

Testy se skládají u nezávislé testovací organizace. Škole pak tato organizace dodá výsledek vyžadovaného testu, obvykle v podobě bodového skóre.

Výborný výsledek nemusí vždy zaručit přijetí či udělení stipendia, ale je jeho nezbytným předpokladem. Výsledek testu se totiž zpravidla posuzuje v souvislostech s ostatními předpoklady uchazeče a v porovnání s ostatními potenciálními studenty.

Ne všechny školy zkoušky při přijímacím řízení vyžadují. Zjistěte si proto vždy předem, zda a jaké testy vámi vybrané školy požadují či akceptují a jaké mají požadavky na bodové skóre u konkrétního testu.

Všechny základní americké testy jako TOEFL, SAT, ACT, GREGMAT jsou v České republice pravidelně administrovány, takže není třeba pro jejich složení jezdit do USA či jinam do zahraničí.

Na všechny uvedené testy je třeba se registrovat předem a je třeba počítat také s určitou dobou na vyhodnocení. U většiny zkoušek lze registraci uskutečnit online.

Více informací k obsahu, termínům, ceně a registračním procedurám jednotlivých testů najdete na oficiálních stránkách testů. Dostanete se na ně po kliknutí na název testu.

Stáhněte si informace o testech v České republice

Stáhněte si naše tipy k testům

Jazykové testy

 • TOEFL ověřuje úroveň schopnost studovat v angličtině.
 • IELTS je často uznávaná britská alternativa ke zkoušce TOEFL.
 • PearsonPTE je zkouška uznávaná některémi americkými školami.

Testy obecných studijních předpokladů

 • SAT je nejznámějším testem obecných studijních předpokladů pro přijímací řízení do bakalářského studia.
 • ACT je rovnocenou alternativou k u nás známější zkoušce SAT.
 • GRE je test studijních předpokladů pro studium magisterských nebo doktorských programů.

Speciální testy

 • GMAT je test studijních předpokladů pro přijetí do programů v oboru business, jako např. MBA
 • LSAT testuje předpoklady pro studium práv v základním profesním programu J.D.
 • MCAT ověřuje znalosti a předpoklady pro studium medicíny.
 • USMLE je licenční zkouška ověřující odborné znalosti absolventů zahraničních lékařských škol
 • GED je zkouška nahrazující high school diploma, tedy dokončení střední školy.

Jak se na testy připravit?

Vzhledem k náročnosti testů je třeba počítat také s určitým časem na přípravu, obvykle se doporučuje alespoň dva měsíce.

Minimální příprava spočívá v seznámení se s formátem zkoušky. U většiny zkoušek jsou k dispozici cvičné testy. Znalost formátu je důležitá pro osvojení efektivních strategií.

Hlubší příprava zahrnuje studium přípravných materiálů ve formě učebnic nebo softwaru a přípravné kurzy.  Zdarma se můžete na test připravit s pomocí Khan Academy, která v partnerství s College Board, poskytuje i cvičné testy online: Official SAT Practice Tests.

Knihovna Poradenského centra disponuje řadou učebnic, které si lze zapůjčit. Materiály zapůjčujeme v otevírací době centra proti vratné záloze 1000 Kč, a to na dobu jednoho měsíce s možností prodloužení.

V České republice se poměrně běžně prodávají přípravné materiály ke zkoušce TOEFL. Materiály k ostatním testům v nabídce knihkupectví obvykle nejsou.

Objednávat a nakupovat materiály ze zahraničí lze samozřejmě online. Buď přímo u testovacích organizací,  specializovaných firem nebo v online knihkupectvích.

Podobná situace jako v oblasti prodeje přípravných materiálů je i v nabídce přípravných kurzů. Fulbrightova komise sama přípravné kurzy nepořádá ani nedoporučuje, ale podle našich zkušeností přípravné kurzy pro jazykový test TOEFL najdete v nabídkách jazykových škol. Omezenější je nabídka přípravných kurzů na GMAT a SAT. Přípravu na testy GRE a další testy se zpravidla nevyskytují a uchazeč je odkázán na samostudium nebo online kurzy, které nabízí buď přímo testovací organizace, nebo specializované komerční společnosti.

Eseje k přihlášce
Existuje několik druhů esejí, které mohou univerzity v USA vyžadovat v přihlášce:

 • Osobní esej (Personal Statement)
 • Doplňkové eseje (Supplemental essays)
 • Osobní prohlášení (Statement of Purpose) (magisterské a doktorské studium)

Tyto eseje NEJSOU dopisy, motivační dopisy, příběhy ani delší verze vašeho životopisu.

Tyto eseje jsou příležitostí ukázat škole, kdo jste, vyplňte přihlášku zodpovědně, vyplňte všechny části a v případě potřeby se spojte přímo se zástupcem studijního oddělení. Všechny eseje vaší přihlášky by měly být konzistentní, aby vám přijímací referent porozuměl.

Zdroje:

Potřebné dokumenty a přepočet GPA

Americké univerzity se zajímají i o vaše výsledky předchozího vzdělání. Cílem je získat  lepší představu o vaší uplynulé studijní dráze, což jim pomůže lépe odhadnout,  jak se vám u nich bude dařit.

Vysvědčení a další diplomy nebo certifikáty jsou důležitou součástí přihlášky.

Velmi pravděpodobně budete ve své přihlášce uvádět  údaj GPA (průměr výsledků). Pokud vaše česká škola není schopna GPA vypočítat, můžete to uvést v přihlášce. Pokud byste chtěli znát americký přepočet GPA, můžete použít tuto kalkulačku

Financování studia

Ve USA je vysokoškolské studium placenou službou. Na absolutní většině škol, ať se jedná o školy soukromé nebo veřejné, se platí školné, které je navíc poměrně vysoké, i když se samozřejmě velmi liší škola od školy. Američané jsou proto, na rozdíl od studentů v České republice, zvyklí přemýšlet o studiu i ve finančních souvislostech a studium vnímají rovněž jako finanční investici.

Čeští zájemci o studium na americké vysoké škole proto musí, stejně jako Američané, zahrnout finanční plánování pokud možno hned od počátku do svých úvah o studiu, podobně jako přemýšlí o financích např. v případě plánování nákupu domu či auta. Nakonec ani v České republice není studium zadarmo, studenti a jejich rodiny musí hradit minimálně životní náklady a u soukromých škol i školné.

Pro kvalitní finanční plánování je třeba si udělat rozpočet, kde na jedné straně jsou náklady a na druhé straně finanční zdroje, kterými tyto náklady pokryji. Zdroje musí natolik vysoké, aby pokryly veškeré náklady, student tedy musí mít kompletně zajištěné financování ještě před odjezdem do USA. Doložení schopnosti financovat své studium je jedním z požadavků při vystavování formuláře I-20 nezbytného pro žádost o studentské vízum.

Náklady

Náklady na studium v USA se skládají z několika hlavních položek. Ty se dají rozdělit do dvou hlavních kategorií:

 • Náklady přímo spojené se studiem
 • Životní náklady

Při posuzování nákladů je ale dobré se podívat také na případnou nabídku finanční pomoci, protože to, co škola uvádí jako náklad studia, může být maximální hodnota, kterou student v případě získání finační pomoci nakonec nebude platit v plné výši, a to někdy ani zdaleka. „Cenovka“ se tedy nemusí rovnat výši platby.

Náklady přímo spojené se studiem

To jsou náklady spojené přímo z výukou, tedy platíte za to, že vás někdo učí a že využíváte služeb univerzity. Školy většinou uvádí roční školné, ale někdy, zvláště v případě navazujícího studia, najdete školné vázané na počet kreditů, tedy udávané jako částka za kredit. Některé školy navíc uvádí školné za akademického období (semester, quarter) a je tedy třeba si roční školné vypočítat.

 • Školné a servisní poplatky spojené se studiem: 3 500 – 65 000 USD / rok
Životní a další související náklady

S pobytem na univerzitě jsou samozřejmě spojeny i další náklady, mezi ty největší patří bydlení a strava, ale dobré nezapomínat i na další. V USA je třeba významným nákladem platba za zdravotní pojištění.

 • Ubytování a strava: 6 000 – 25 000 dolarů USD / rok
 • Zdravotní pojištění: 400 – 3 000 USD / rok
 • Učebnice a pomůcky: 800 – 1 800 USD / rok
 • Dopravní náklady
 • Kapesné

USA jsou velmi rozmanitá země, takže náklady se mohou mezi jednotlivými školami a lokalitami obrovsky lišit. Pečlivým výběrem školy a místa studia můžete nároky na financování opravdu výrazně ovlivnit.

Zdroje financování

Aby student mohl výše uvedené náklady pokrýt, musí si ujasnit, z jakých zdrojů je bude financovat, případně jaké podmínky pro toto financování má.

Zdroje mohou být velmi různé, ale dají se rozdělit do třech kategorií, podle původu financí:

 • Vlastní zdroje – vlastní a rodinné příjmy a majetek
 • Interní zdroje – tedy např. stipendiam půjčky či placenou práci přímo od školy
 • Externí zdroje – tedy vše mimo vlastní zdroje a zdroje školy
Vlastní zdroje

Základem pro plánování financování studia je ujasnění si vlastní finanční situace, tedy co si student, resp. jeho rodina mohou dovolit, jaké jsou jejich hranice možného finančního příspěvku. Teprve pak je možné se začít zabývat doplňkovým financováním a finanční pomocí.

Interní zdroje

Samotné univerzity jsou nejčastějším zdrojem finanční pomoci. Šance získat finanční pomoc se velmi liší nejen mezi školami, ale také podle stupňů studia a oborů. Největší šance na získání finanční pomoci jsou ve výzkumně zaměřených doktorských programech, nejmenší jsou v profesně zaměřených magisterských programech. Při výběru školy se vždy snažte co nejdetailněji seznámit s možnostmi a formami finanční pomoci na konkrétní škole. Finanční pomoc může mít velmi různé podoby i výši podpory. Řadíme do ní i práci na kampusu, kterou studentské vízum rovněž umožňuje. Nejčastější interní formy finanční pomoci pro zahraniční studenty jsou následující:

 • Tuition waiver: Sleva na školném či odpuštění školného
 • Merit-based scholarship: Akademické či prospěchové stipendium
 • Need-based scholarship: Sociální stipendium reflektující finanční situaci studenta
 • Athletic scholarship: Sportovní stipendium za reprezentaci školy
 • On-campus employment/work/job: Placená práce v areálu školy
 • Research assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice ve výzkumu
 • Teaching assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice ve výuce
 • Administrative assistantship: Placená postgraduální asistentská pozice v administrativě
 • Loan: Půjčka
Externí zdroje

Zdroje mimo vlastní prostředky a zdroje přímo od školy jsou často jen doplňkovým financováním, i když někdy se může jednat o velmi štědré a pro financování zásadní a rozhodující příspěvky. Nabídka externích stipendií je ale omezená jak do počtu, tak často i do výše stipendia. Většinou se také jedná o úzce zaměřené či velmi výběrové programy.

Zdroje:

Víza

Studenti denního studia v USA žádají o vízum F-1. Držitelé Fulbrightova stipendia získají ​​vízum J-1. Oba tyto typy  patří mezi nepřistěhovalecká víza.

Vízum F-1

Vízum F-1 vyžaduje, aby zahraniční studenti absolvovali prezenční studium na akreditované americké škole. Co přesně je míněno prezenčním studiem, závisí na konkrétní univerzitě a jejich kreditovém systému.

Zaměstnání

Zahraniční studenti mají v USA během studia možnost pracovat. V prvním roce máte povoleno pracovat na kampusu až 20 hodin během semestru a až 40 hodin v období mezi semestry. V následujících letech je také  povoleno pracovat na kampusu i mimo něj.

Kurikulární praktický výcvik (Curricular practical trainingCPT) vám umožní pracovat na pozicích, které jsou součástí vašeho studijního programu. Volitelný praktický výcvik (Optional practical training – OPT) vám umožňuje pracovat po celý rok po ukončení studia. Pokud jste zvolili některý z oborů STEM, můžete požádat o pracovní povolení na další dva roky v USA.

Vízový proces

Financování víza F-1 je zajištěno institucí v USA (školou). Po potvrzení registrace následují tyto kroky:

 • Obdržíte formulář I-20 od vaší americké instituce
 • Vyplňte online formulář DS-160
 • Zaplaťte platbu SEVIS (I-901)
 • Sjednejte si schůzku na Velvyslanectví USA v Praze
 • Vyzvedněte si vízum

Zdroje:


Aktuality

Stipendium pro pracovníky neziskových organizací otevřeno

Fulbrightova komise poskytuje zejména stipendia akademickým pracovníkům, ale již mnoho let je nám potěšením podporovat i vedoucí pracovníky z neziskových organizací. Potřebujete inspiraci v USA u podobně zaměřené organizace  a nebo pár měsíců na univerzitě? Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si konzultaci, kde vám toto

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a