Poradenské centrum

O americkém vzdělávání

Americký vzdělávací systém se v mnoha ohledech zásadně liší od českého systému. Další informace o tom, jak to funguje:

Základní a střední školy

Ačkoli existuje ministerstvo školství na federální úrovni, má v USA zcela jinou roli než české ministerstvo. Americký vzdělávací systém je decentralizovaný a  je organizován podle okresů, které se obvykle geograficky shodují s konkrétní oblastí nebo městem.Každý okres má možnost stanovit si vzdělávací plán, tedy to, co se žáci učí a jaké zdroje k tomu využívají. 

Většina žáků navštěvuje veřejnou školu v blízkosti svého bydliště, tedy tam, kde jejich rodina platí daně. Mezi veřejné školy patří i tzv. charterové školy (autonomní školy založené na základě smlouvy mezi vedením školy a zástupci rodičů na jedné straně a školním okrskem na straně druhé) nebo magnet schools (školy se specializovaným zaměřením pro nadané děti v dané oblasti).. Někteří rodiče zvolí pro své děti soukromou školu mnohdy spojenou s některou církví jako zakladatelem, tyto školy obvykle vybírají školné a jsou podporovány z jiných než státních zdrojů.Na soukromých školách studuje v USA zhruba 10% žáků. Rodiče také mohou jít cestou domácího vzdělávání. Děti jsou pak vyučovány doma a musí absolvovat testování online. Tímto způsobem se v USA vzdělává více než 3% mladých Američanů.

Američtí žáci vstupují do mateřské školy ve věku 5 až 6 let a opouští střední školu ve věku 17 až 18 let. Stupně základního a středního vzdělání se mezi jednotlivými školskými systémy liší. Následující tabulka (zdroj: Wikipedia) ukazuje různé úrovně ročníků na základních a středních školách v USA. Podstatným rozdílem oproti českému systému je, že mezi jednotlivými stupni vzdělávání (až do dokončení střední školy) nejsou přijímací zkoušky, ale všichni žáci nastupují na školu podle místa svého bydliště. Diferenciace probíhá v  rámci školy, kde jsou žáci v jednotlivých předmětech rozřazeni do skupin s různým stupněm obtížnosti.  

Žáci středních škol každoročně absolvují následující předměty: matematika, přírodní vědy, anglický jazyk, společenské vědy, cizí jazyk, tělesná výchova a 2 – 3 volitelné předměty (umění, hudba atd.). Každý rok si žáci volí úroveň daného předmětu. Například ve vědních oborech mohou žáci zvolit biologii do úrovně (grade) 9, chemii do grade 10, fyziku do grade 11 a environmentální vědy do grade 12.

Američané neskládají závěrečné zkoušky z jednotlivých předmětů, jako je tomu v ČR u maturity. Existuje celostátní standardizovaný test základních dovedností, jako je čtení, psaní a matematika. Všichni studenti, kteří  absolvují zapsané  předměty  s určitým průměrným bodovým ohodnocením (GPA), jsou považováni za absolventy středoškolského studia. 

Vysokoškolské vzdělávání

Vysoké školy v USA nejsou řízeny žádným federálním orgánem typu ministerstva. Také je lze rozdělit na veřejné a soukromé. V USA existuje řada asociací a dalších subjektů sdružujících vysoké školy např. ve sportovních ligách, jako je Ivy League. Veřejné školy a univerzitní systémy, jako je třeba systém Kalifornské univerzity, jsou poté regulovány různými státy. Soukromé školy jsou nezávislé instituce, které často fungují jako neziskové organizace. To, zda je škola veřejná nebo soukromá, nemá v USA vliv na její prestiž.

V USA existují tři typy vysokých škol: univerzity, vysoké školy a komunitní vysoké školy (community colleges). Univerzita nabízí bakalářské (undergraduate), magisterské a doktorské studium (graduate). Vysoká škola je škola, která nabízí pouze bakalářské programy NEBO je to „fakulta“ na větší univerzitě. Komunitní vysoká škola je škola, která nabízí dvouletý bakalářský program (Associate’s degree). Více se dozvíte zde.

Systém akreditace je USA jiný než v České republice, pro budoucího studenta je ale důležité zjistit, jestli škola, na kterou se hlásí, patří mezi akreditované. Zde naleznete seznam řádně akreditovaných škol.

V USA jsou bakalářské programy zpravidla čtyřleté. Většina univerzit nevyžaduje od studentů, aby se rozhodli, jaký obor budou studovat, a to až do druhého ročníku. Studenti se spíše soustředí na to, jakou školu si vyberou, než jaký obor budou studovat. Během prvních dvou let si studenti zapíší  předměty, které jsou součástí tzv. svobodných umění (liberal arts). Předměty svobodných umění je možné v České republice přirovnat ke studiu na gymnáziu, ovšem na univerzitní úrovni. Aby mohl student své studium úspěšně zakončit, musí absolvovat všechny požadované předměty svobodných umění a předměty oboru, který si zvolí. Po úspěšném absolvování všech předmětů získá bakalářský titul. Ten je v USA považován za plnohodnotné univerzitní vzdělání.

Na magisterské studium v USA po bakaláři pokračuje poměrně malá část studentů. Mnozí z nich navíc mezi bakalářským a dalším studiem nějakou dobu pracují. Proto jsou nároky na požadovanou praxi u pracovních nabídek v USA větší a průměrný věk studentů magisterských, profesních a doktorských programů je rovněž vyšší než u nás.

Otestujte se

Udělejte si náš test na Kahoot! a ověřte si své znalosti o americkém vzdělávacím systému:

Wikipedia_Education_USA levels

Chci zjistit víc


Aktuality

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a

Kdo získal Fulbrightovo stipendium na rok 2024 – 2025?

Na našem webu již najdete finální umístění českých stipendistů, kteří stráví příští akademický rok a nebo jeho část v USA. Také se můžete podívat na mapu, která přehledně ukazuje, kde budou působit. A určitě stojí za to se podívat, v jakých místech budou působit američtí