Stipendium pro postgraduální studium


Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.
 

Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

 • výzkumný pobyt (visiting research): práce na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,
   
 • celé studium (degree): absolvování kompletního studijního programu vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, s tím, že stipendium přispívá pouze na první rok studia,
   
 • studijní pobyt (non-degree): jednoroční studijní pobyt nevedoucí k zisku titulu

Z americké strany je program administrován organizací Institute of International Education.

Pravidlo jedné přihlášky

V roce 2015 jsme zavedli pravidlo týkající se přihlášek do našich programů. Nově platí, že uchazeč si může v jednom akademickém roce podat pouze jednu přihlášku do našich programů. Nelze tak tedy, jako tomu bylo dosud, podat přihlášku např. ve Fulbrightově programu pro vědce a přednášející a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium či požádat o studentské stipendium a následně o Fulbright-Masarykovo stipendium.

Pro úplnost dodáváme, že toto nové pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se totiž vztahuje pouze na jedno výběrové období.

V každém případě toto omezení zvyšuje důležitost konzultace plánů s námi před samotným podáním přihlášky.

Obsah grantu

Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců) a pokrývá

 • životní náklady ve formě kapesného v závislosti na průměrných nákladem v dané lokalitě,
   
 • zpáteční letenku,
   
 • zdravotní pojištění sjednané v rámci programu, pokud škola vyžaduje vlastní, musí si jej stipendista hradit z vlastních prostředků
   
 • školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, platí pouze u studentů kategorie "degree", pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia.

Stipendium není určeno pro rodinné příslušníky.

Základní předpoklady

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou:

 • České občanství.
   
 • Trvalý pobyt v České republice.
   
 • Velmi dobrá znalost angličtiny.

Požadavky

 • Dokončená vysoká škola, minimálně bakalářský program, v době uzávěrky přihlášek.
   
 • Výborné studijní výsledky během vysokoškolského studia.
   
 • Složení jazykového testu TOEFL minimálně na 80 bodů. Doporučená skóre z TOEFL pro jednotlivé obory
   
 • Složení zkoušky GRE General Test, kde není minimální skóre stanoveno. Doporučená skóre z GRE pro jednotlivé obory. Test GRE se nevyžaduje u kategore "visiting research" a pro studium právnických programů např. LLM.
   
 • U kategorie "visiting research" uchazeč musí mít rovněž pozvání americké strany vyjadřující ochotu studenta přijmout. Pozvání musí obsahovat přesná data pobytu a případnou výši poplatků, ktereé si bude americká škola nárokovat. Pozor, u této kategorie si žadatel případné poplatky hradí ze svých zdrojů, proto je velmi důležité mít všechny podmínky a poplatky vymezeny ve zvacím dopise. U ostatních kategorií navázání předchozího kontaktu s univerzitou není podmínkou, ale doporučuje se z praktických důvodů.
   
 • Přednost mají ti uchazeči, kteří ve Spojených státech ještě na úrovni vysoké školy nestudovali nebo dlouhodobě nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium existuje v elektronické formě a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím!

POZOR! Na výše uvedené stránce naleznete rovněž formulář přihlášky ve formátu MS Word a Adobe Acrobat PDF. Tyto formáty jsou v našem případě určeny pouze k náhledu na formulář. Přihlášku nelze v žádném případě odevzdat v tištěné podobě!

S online přihláškou je třeba dodat:

 • Kopii diplomu a státnicového vysvědčení (jestliže jej škola vydává)spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků či kopií indexu, a to ze všech studovaných vysokých škol, včetně těch nedostudovaných. Lze zaslat poštou či e-mailem, nejlépe vložit přímo do elektronické žádosti.
   
 • Vyplněný formulář "Report on Proficiency in English" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou.
   
 • Podepsaný formulář "Signature Form" (viz oddíl "Supplemental Forms" v elektronické přihlášce). Lze zaslat poštou.
   
 • Strukturovaný životopis s uvedenou kontaktní adresou, telefonem a e-mailem. Životopis můžete zaslat do Fulbrightovy komise elektronickou poštou.
   
 • Tři doporučující dopisy na formuláři, který je součástí přihlášky, viz opět oddíl Supplemental Forms v elekronické přihlášce). Doporučení by mělo být ideálně vloženo online přímo doporučiteli do elektronické přihlášky a nebo přijít do Fulbrightovy komise v zalepené obálce přímo od posuzovatelů, uchazeč musí zaručit, že nezná obsah doporučujících dopisů.
 • Výsledek z americké jazykové zkoušky TOEFL.
  • Výsledek je třeba nechat zaslat do Fulbrightovy komise a na Institute of International Education (IIE). Kód Fulbrightovy komise je 9851, kód IIE je 2326. Výsledky nemají být zasílány na univerzity, které uchazeč uvádí v přihlášce.
  • Výpisy skóre musí mít Fulbrightova komise již v době uzávěrky přihlášek! Znamená to, že vzhledem k času potřebnému pro vyhodnocení testu a doručení výpisu skóre (dohromady obvykle zhruba jeden měsíc), je testy třeba skládat mnohem dříve než k 1. září, ideálně nejpozději v červenci. Uchazeči, kteří budou testy skládat později než v července a jejichž výsledky do Fulbrightovy komise nedorazí k 1. září, budou z výběrového řízení vyloučeni kvůli nedodání všech vyžadovaných podkladů.
 • U kategorií "degree" a "non-degree" výsledek z americké standardizované přijímací zkoušky GRE General Test.
  • Výsledek je třeba nechat zaslat do Fulbrightovy komise a na Institute of International Education (IIE). Kód Fulbrightovy komise je 0036, kód IIE je R2326. Výsledky nemají být zasílány na univerzity, které uchazeč uvádí v přihlášce.
  • Výpisy skóre musí mít Fulbrightova komise již v době uzávěrky přihlášek! Znamená to, že vzhledem k času potřebnému pro vyhodnocení testu a doručení výpisu skóre (dohromady obvykle zhruba jeden měsíc), je testy třeba skládat mnohem dříve než k 1. září, nejpozději v červenci. Uchazeči, kteří budou testy skládat později než v červenci a jejichž výsledky do Fulbrightovy komise nedorazí k 1. září, budou z výběrového řízení vyloučeni kvůli nedodání všech vyžadovaných podkladů. Kvůli omezené nabídce termínů v červenci doporučujeme proto testování plánovat dostatečně předem.
 • U kategorie "visiting research" je nutno předložit pozvání z americké instituce.
   
 • Formulář "Transcript Release Form" vyplňují pouze uchazeči, kteří již studovali v USA na vysoké škole.
   
 • Formulář "Medical History" není třeba dodávat při přihlašování. Tento formulář vyplňují uchazeči úspěšní ve výběrovém řízení.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech.

V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají formální nedostatky. Ostatní projekty posuzuje výběrová komise, jejíž složení každoročně stanovuje správní rada Fulbrightovy komise. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou výběrového řízení před výběrovou komisí. Ve výběrovém řízení se vždy přihlíží k posláním a cílům Fulbrightovy komise. Plánované datum vyběrového řízení v roce 2017 je stanoveno na 14. září.

Od studentů, kteří Fulbrightovo stipendium získají budeme požadovat do 28. září úředně ověřené kopie diplomů a jejich oficiální překlad do angličtiny. Dále je třeba dodat výpisy všech známek z univerzit, které jsou vydány přímo školami, u výpisů (transkriptů) nelze dodat notářsky ověřené kopie.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a v USA Fulbright Foreign Scholarship Board.

Pro získání stipendia je důležitý osobní profil studenta (studijní a odborné výsledky, výsledky z požadovaných testů, iniciativa, potenciál atd.) a kvalita jeho přihlášky (studijní nebo výzkumný záměr, motivace, doporučení, dlouhodobé cíle atd.).

Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát víc uchazečů než můžeme vybrat.

Umisťování na univerzity

Uchazeči si do přihlášky ke stipendiu píší až tři vysoké školy podle svého výběru. Vlastní umisťování na americké univerzity zajišťuje Institute of International Education, s nímž Fulbrightova komise spolupracuje. Jedná se o poměrně dlouhý proces. Konečné umístění na jednu z univerzit v USA je zpravidla známo až v kvěnu následujícího roku. Vybraní uchazeči absolvují v červnu orientaci a zpravidla v srpnu odjíždějí na své univerzity.

Zkušenosti stipendistů