Fulbrightova stipendia

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře

Program na 2021/2022 nebude s ohledem na pandemickou situaci otevřen.
O otevření programu na 2022/2023 budeme informovat zde.

Díky smlouvě s Proshekovou nadací z roku 1998-99 spravuje Komise stipendium založené z majetku paní Gabriely Proshek, dcery známé české spisovatelky Gabriely Preissové, k uctění památky jejího manžela Dr. Charlese E. Prosheka, významného lékaře v Minneapolis ve státě Minnesota a bývalého československého honorárního konzula.

Proshek-Fulbrightovo stipendium je určeno pro vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese, kteří mají zájem o rozšíření hranic lékařské vědy a kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy. Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.

Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik.

Stipendium se poskytuje ve dvou kategoriích:

 1. Kategorie A  pro mladé lékaře na počátku profesní kariéry před získáním osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2. atestace) nebo titulu Ph.D.
 2. Kategorie B pro lékaře s 2. atestací nebo s osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (či jeho starším ekvivalentem)

Obvykle jsou udělena 1-2 stipendia, o jejich počtu rozhoduje Proshekova nadace. Fulbrightova komise v tomto programu přispívá na zpáteční letenku a pokrývá zdravotní pojištění stipendistů.

Obsah grantu

Doba pobytu je tři až šest měsíců.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii.  Výše příspěvku je 2 100 USD měsíčně v kategorii A, 3 100 USD měsíčně v kategorii B.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku do Minneapolis
 3. Základní zdravotní pojištění.

Stipendisté mohou obdržet příspěvek na rodinné příslušníky. Jeho výše závisí na kategorii.

Po skončení programu se očekává návrat do České republiky a splnění požadavku na pobyt v domovské zemi v souladu s “two-year home residency requirement” statutu J-1 víza.

ZáložkaZákladní předpoklady

 • České občanství
 • Trvalý pobyt v České republice
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

ZáložkaPožadavky

Zapojení do lékařských či příbuzných věd, které jsou definovány jako:

 1. Akreditovaná klinická lékařská oblast s tradiční lékařskou praxí
 2. Příbuzné základní vědy obecně spojené s lékařským výzkumem – anatomie, genetika a další biologické vědy
 3. Jedna z dalších zdravotnických věd – pečovatelství, veřejné zdraví, stomatologie a farmacie

Kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP (Test of English Language Proficiency) v den pohovorů, případně platným výsledkem z testu TOEFL (minimálně 80 bodů u verze iBT), pokud žadatel test někdy v minulosti skládal.

ZáložkaPřihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat až po úplném vyplnění. Do bodu 3 “Special award name” uveďte Proshek-Fulbright.

Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku, obvykle se pak zobrazí zkresleně.

 

Online přihláška obsahuje mj. tyto důležité součásti

 1. Vlastní výzkumný projekt. Rozsah projektu by neměl přesáhnout tři strany textu. V projektu by měl žadatel popsat hlavní cíle výzkumu, použité metody i význam projektu pro vlastní profesní růst i rozvoj oboru v ČR. Žadatel by měl rovněž uvést zdroje a možnosti, jichž na Lékařské fakultě University of Minnesota využije. Proto je třeba prostudovat stránku tamní lékařské fakulty. Více ke struktuře projektu zde
 2. Životopis a seznam publikací.
 3. Přehled použité literatury k projektu.
 4. Tři doporučující dopisy, pisatelé je vkládají on-line přímo jako součást elektronické přihlášky (podrobněji viz Často kladené otázky – 3).
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci “additional documents”. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení
 6. Kopie pasu (na str. 14 elektronické přihlášky je pouze kopií dvoustrany pasu s fotografií žadatele).
 7. Finanční prostředky na str. 11 v on-line přihlášce se u žádného ze stipendií neprokazují.
 8. Pozvání (str. 7 přihlášky) žadatel nepřikládá. (Místo toho uvede jméno a pracoviště specialisty, s nímž by chtěl na Lékařské fakultě University of Minnesota spolupracovat.)
 9. English Language Proficiency na str. 9 elektronické přihlášky není třeba dokládat; výsledek lze uvést, pokud žadatel někdy v minulosti nějaký test (např. TOEFL) dělal. Jak je uvedeno v Požadavcích (výše), Fulbrightova komise ověřuje znalost anglického jazyka interním standardizovaným testem (pokud už podobný test v minulosti žadatel neabsolvoval). Úroveň znalosti angličtiny by měla být srovnatelná s výsledkem 80 bodů dosažených v internetovém TOEFL. Pokud je kvalita výzkumného projektu dobrá a ústní výběrové řízení prokáže, že žadatel nebude mít problémy se dorozumět, mohou být vybráni i žadatelé se skóre o něco nižším.

ZáložkaUzávěrka

Uzávěrka pro podání žádostí o stipendium je 1. února na následující akademický rok.

ZáložkaVýběrové řízení

Stipendisté jsou vybíráni výběrovou komisí, jmenovanou správní radou Fulbrightovy komise; jejich nominaci však schvaluje zástupce Proshekovy nadace na Lékařské fakultě University of Minnesota.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
“Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.”

Kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Kloubovou:

 

ZáložkaČasto kladené dotazy (FAQ)

1. Co rozhoduje o zařazení do kategorie A či B?
Je to dosažený stupeň profesní kvalifikace k datu uzávěrky.

2. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Proshek-Fulbrightovo stipendium?
Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací a tři doporučující dopisy.

3. Jak získám potřebné doporučující dopisy?
Odborníky, kteří budou psát doporučení, musí žadatel/ka zaregistrovat s jejich e-mailovou adresou. “Referees” dostanou automaticky vygenerované vyrozumění mailem, že jsou žádáni o doporučení. V e-mailu obdrží odkaz na webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, pod nimiž se na stránku přihlásí, doporučení vyplní, on-line odešlou. Doporučení lze podávat souběžně se zpracovávanou přihláškou, není třeba s nimi čekat, až žadatel/ka přihlášku dokončí.

4. Je nutné dělat nějakou jazykovou zkoušku z angličtiny?
Pokud žadatel/ka někdy v minulosti zkoušku TOEFL nedělal, skládá ve Fulbrightově komisi interní standardizovanou zkoušku TELP (Test of English Language Proficiency). Test obvykle probíhá v rámci ústního výběrového řízení.

5. Jsou finanční prostředky poskytované stipendiem dostačující pro pobyt v USA?
Výše stipendia v kategorii B je dostačující ke krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA, a to i v případě, že stipendisty doprovázejí rodinní příslušníci. Pokud však mají s sebou v USA rodinu držitelé Proshek-Fulbrightova stipendia v kategorii A, musí rovněž počítat s vynaložením vlastních úspor, a to především v úvodu svého pobytu. První část stipendia mohou dostat nejdříve během měsíce až 6 týdnů po příjezdu na místo. Také si musí zařídít buď SSN nebo ITIN.

6. Co mohu očekávat u ústního pohovoru?
Ústní pohovor je veden v angličtině před česko-americkou výběrovou komisí, jejíž složení určí správní rada Fulbrightovy komise. Do výběrové komise bývá obvykle také přizván některý z absolventů Proshek-Fulbrightova programu. Pohovor trvá 15-20 minut a týká se cílů pobytu, důvodů žádosti, využití výsledků po návratu do ČR apod. Pohovor většinou nezabíhá do odborných detailů; naopak se očekává, že žadatel stručně, formou dostupnou i pro laiky vysvětlí podstatu svého projektu.

7. Jaká jsou rozhodující kritéria pro úspěšnost přihlášky?
Žadatelé samozřejmě musí dodat kompletní žádost včetně doporučení a pozvání k datu uzávěrky. Klíčové je odborné posouzení výzkumného projektu, o něž žádá Fulbrightova komise nejméně dva oponenty, z toho alespoň jednoho v zahraničí. Důležitá je také publikační aktivita žadatele, důvody pobytu v USA, uplatnění získaných výsledků po návratu v ČR, přínos pro rozvoj oboru v ČR i pro rozvoj spolupráce v daném oboru s USA, potenciál žadatele k dalšímu profesnímu růstu, prezentační schopnosti aj.

8. Kdy obvykle bývají ústní pohovory a kdy se dozvím výsledek?
Ústní pohovory pro žadatele o Proshek-Fulbrightovo stipendium bývají koncem února. Datum jejich konání je vyvěšeno na našem webu a uchazeči jsou informováni e-mailem. Konečný výsledek je znám poté, co se k nominaci vyjádří zástupce Proshekovy nadace v USA.

9. Slyšel/a jsem, že po ukončení stipendijního pobytu nemohu dva roky pobývat v USA. Je to tak?
Není to úplně přesná informace. Stipendisté Fulbrightova programu dostávají vízum J-1, které je určeno pro ty, jejichž pobyt v USA je financován z vládních zdrojů. Proto mají držitelé tohoto víza povinnost vrátit se po ukončení stipendijního pobytu v USA  do domovské země, aby tam obrazně “vrátili” díky nově nabytým znalostem to, co do nich vlády investovaly. Neznamená to, že nemohou vyjet na krátkodobé pobyty do USA či jiné země v zahraničí za účelem turistiky, účasti na konferenci apod. Nemohou však po následující dva roky získat pracovní vízum do USA.

Aktuality

Perspectives on Time, Space, and Memories: 25.října

Společný umělecký projekt deseti českých i amerických absoventů našich programů propojuje vzpomínky na místa a čas svázaný s fulbrightovským pobytem každého z nich. Editorka a kurátorka projektu, Šárka Zahálková vytvořila ve vzájemném dialogu se všemi autory kreativní publikaci, která v sobě zahrnuje příspěvky vizuální, fotografické,

Mezinárodní panel o dopadu programů asistentů ve výuce angličtiny 25. října

Při příležitosti oslavy 30. výročí Fulbrightovy komise v České republice a 75. výročí existence Fulbrightových programů ve světě Vás zveme na interaktivní panelovou online debatu s absolventy programu asistentů ve výuce angličtiny z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Německa v pondělí 25. října od

Czech Fulbright Day: 25.října

Naše komise se připojuje ke Country Day, sérii akcí pořádaných komisemi po celém světě v rámci oslav 75.výročí vzniku Fulbrightova programu. Vybrali jsme symbolicky 25.říjen, termín blízký svátku vzniku nezávislého Československa. A co jsme nachystali? Šárka Zahálková, autorka, kurátorka a alumna Fulbright-Masarykova programu představí společný