Fulbrightova stipendia

Stipendium pro profesní odborníky

Stipendium je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování,  veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Na rozdíl od tradičních výzkumných pobytů, se projekty mohou realizovat v oblastech i metodami, které neodpovídají standardním vědeckým postupům. Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.).  Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu.

Cíle programu:

 1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 2. Nabízet možnost výzkumných, studijních a odborných pobytů v USA těm jedincům, jejichž odborný, umělecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného dalšího uplatnění.
 3. Dát možnost českým profesním odborníkům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 4. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní odborné a umělecké práce) možnost účastnit se univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 5. Stipendisté by měli mít (díky pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní odborné práce také možnost poznat jiné systémy organizace odborné činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci univerzitních a jiných hostitelských pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku se liší v závislosti na místu pobytu od cca 2800 do 3700 USD/měsíčně.
 2. Základní zdravotní pojištění
 3. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj 

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na cestovní náklady (jednorázové) a na životní náklady (měsíční). Zdravotní pojištění svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Trvalý pobyt v České republice
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Minimální dosažený stupeň vzdělání : Mgr, MA
 2. 7 let aktivní činnosti v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí
 3. Vynikající výsledky v oboru (doložené portfoliem prací, odborným CV, seznamem publikací a/nebo realizovaných projektů)
 4. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci “additional documents”. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information příslušné stipendium Fulbright for Professionals. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

S případnými problémy s přihlášením do systému obracejte přímo na

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný/studijní projekt.
 2. Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své odborné aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do stipendia pro profesní odborníky. U uměleckých projektů vyžadujeme portfolio prací – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce. Kromě univerzitních a výzkumných pracovišť mohou být hostitelskými institucemi neziskové organizace, muzea a galerie, kulturní a umělecké instituce, profesní asociace, družstva, útvary samosprávy a vládní agentury. V každém případě je nutné výběr hostitelské instituce předem konzultovat s Fulbrighovou komisí – výběr je vždy schvalován s ohledem na vízové podmínky J-1.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky na str.10 se neprokazují.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát až čtyřikrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
“Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.”

Kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Kloubovou:

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

 


Aktuality

Perspectives on Time, Space, and Memories: 25.října

Společný umělecký projekt deseti českých i amerických absoventů našich programů propojuje vzpomínky na místa a čas svázaný s fulbrightovským pobytem každého z nich. Editorka a kurátorka projektu, Šárka Zahálková vytvořila ve vzájemném dialogu se všemi autory kreativní publikaci, která v sobě zahrnuje příspěvky vizuální, fotografické,

Mezinárodní panel o dopadu programů asistentů ve výuce angličtiny 25. října

Při příležitosti oslavy 30. výročí Fulbrightovy komise v České republice a 75. výročí existence Fulbrightových programů ve světě Vás zveme na interaktivní panelovou online debatu s absolventy programu asistentů ve výuce angličtiny z České republiky, Slovenské republiky, Polska a Německa v pondělí 25. října od

Czech Fulbright Day: 25.října

Naše komise se připojuje ke Country Day, sérii akcí pořádaných komisemi po celém světě v rámci oslav 75.výročí vzniku Fulbrightova programu. Vybrali jsme symbolicky 25.říjen, termín blízký svátku vzniku nezávislého Československa. A co jsme nachystali? Šárka Zahálková, autorka, kurátorka a alumna Fulbright-Masarykova programu představí společný