Fulbrightova stipendia

Stipendium pro profesní odborníky

Stipendium je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování,  veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Na rozdíl od tradičních výzkumných pobytů, se projekty mohou realizovat v oblastech i metodami, které neodpovídají standardním vědeckým postupům. Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.).  Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu.

Cíle programu:

 1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 2. Nabízet možnost výzkumných, studijních a odborných pobytů v USA těm jedincům, jejichž odborný, umělecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného dalšího uplatnění.
 3. Dát možnost českým profesním odborníkům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 4. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní odborné a umělecké práce) možnost účastnit se univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 5. Stipendisté by měli mít (díky pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní odborné práce také možnost poznat jiné systémy organizace odborné činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci univerzitních a jiných hostitelských pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Výše příspěvku se liší v závislosti na místu pobytu od cca 2800 do 3700 USD/měsíčně.
 2. Základní zdravotní pojištění
 3. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj 

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na cestovní náklady (jednorázové) a na životní náklady (měsíční). Zdravotní pojištění svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Minimální dosažený stupeň vzdělání : Mgr, MA
 2. 7 let aktivní činnosti v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí
 3. Vynikající výsledky v oboru (doložené portfoliem prací, odborným CV, seznamem publikací a/nebo realizovaných projektů)
 4. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information příslušné stipendium Fulbright for Professionals. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

S případnými problémy s přihlášením do systému obracejte přímo na gro.e1720921852ii@en1720921852ilnop1720921852sf1720921852

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný/studijní projekt.
 2. Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své odborné aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do stipendia pro profesní odborníky. U uměleckých projektů vyžadujeme portfolio prací – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce. Kromě univerzitních a výzkumných pracovišť mohou být hostitelskými institucemi neziskové organizace, muzea a galerie, kulturní a umělecké instituce, profesní asociace, družstva, útvary samosprávy a vládní agentury. V každém případě je nutné výběr hostitelské instituce předem konzultovat s Fulbrighovou komisí – výběr je vždy schvalován s ohledem na vízové podmínky J-1.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací (prokazují se granty a finanční podpora od dalších subjektů), osobní zdroje financování se prokazují na vyžádání americkou stranou jako podklad k vízu.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise neposkytuje náhradní termín ani jinou formu než osobní účast.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát až čtyřikrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Pobyty jsou v době pandemie podmíněné:
“Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.”

Kontaktujte koordinátorku programu Kateřinu Kloubovou: zc.th1720921852girbl1720921852uf@av1720921852obuol1720921852k1720921852

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

 


Aktuality

Stipendium pro pracovníky neziskových organizací otevřeno

Fulbrightova komise poskytuje zejména stipendia akademickým pracovníkům, ale již mnoho let je nám potěšením podporovat i vedoucí pracovníky z neziskových organizací. Potřebujete inspiraci v USA u podobně zaměřené organizace  a nebo pár měsíců na univerzitě? Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si konzultaci, kde vám toto

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a