Fulbrightova stipendia

Fulbright-Masarykovo stipendium

Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit, stejně jako Tomáš Garrigue Masaryk. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Doporučujeme předem s námi konzultovat, zda se do programu kvalifikujete.

Stipendium se poskytuje ve třech kategoriích, kdy rozhoduje rozhoduje statut před či po získání titulu Ph.D. v době uzávěrky přihlášek:

 1. Doktorská pro studenty doktorského studia
 2. Postdoktorská pro ty, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety
 3. Seniorská pro ty, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety.

Cíle programu

 1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
 2. Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
 3. Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
 4. Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
 5. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
 6. Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu záleží na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady je určováno v závislosti na kategorii a případně i průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy zpracovávané Institute of International Education v New Yorku. Máte-li již vybranou hostitelskou instituci, tak se na nás obraťte a sdělíme Vám přesnější odhad výše stipendia.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na životní a cestovní náklady. Zdravotní pojištění svých rodinných příslušníků a dopravu zajišťují stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Studium doktorského programu (Ph.D.) či již dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent
 2. U kategorie postdoktorské a seniorské i úspěšná vysokoškolská pedagogická nebo/a vědecká činnost v souladu s etickými principy vědecké práce.
 3. Aktivní účast v akademickém životě své instituce či komunity
 4. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data předpokládaného pobytu v USA. Náležitosti pozvání najdete zde.
 5. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení.

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium je totožná s přihláškou na Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející. Má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte si svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information příslušné Fulbright-Masarykovo stipendium. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku.

S případnými problémy s přihlášením do systému se obracejte přímo na gro.e1716025018ii@en1716025018ilnop1716025018sf1716025018

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný projekt.
 2. Životopis a seznam  publikací. Do CV uveďte své společenské aktivity, na základě kterých se kvalifikujete do Fulbright-Masarykova stipendia. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV, usnadníte tím práci oponentům projektu i výběrové komisi – děkujeme za jeho sdílení.
 3. Pozvání americké instituce.
 4. Přehled použité literatury k projektu.
 5. Tři doporučující dopisy, a to online přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být odeslána nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie pasu (dvoustrana s fotografií žadatele).
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací (prokazují se granty a finanční podpora od dalších subjektů), osobní zdroje financování se prokazují na vyžádání americkou stranou jako podklad k vízu.
 9. English Language Proficiency na str.9 není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

O pozvání budou uchazeči informovaní týden před termínem interview. Fulbrightova komise neposkytuje náhradní termín ani jinou formu než osobní účast.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.
Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí třikrát až čtyřikrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Přesná data ústní části výběrového řízení budou zveřejněna později, jakmile je správní rada stanoví.

Kontaktujte koordinátorku projektu Andreu Semancovou: zc.th1716025018girbl1716025018uf@av1716025018ocnam1716025018es1716025018 (kategorie junior)

Kontaktujte koordinátorku projektu Kateřinu Kloubovou: zc.th1716025018girbl1716025018uf@av1716025018obuol1716025018k1716025018 (kategorie post doc, senior)

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Pokud se chci hlásit o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii, musím mít Ph.D. již k datu uzávěrky nebo je přijatelné, pokud Ph.D. získám v mezidobí, než bych případně odjížděl/a do USA?
Doktorská studia včetně obhajoby doktorské práce je třeba dokončit do data uzávěrky. Jestliže žadatel ještě neobdržel diplom, Fulbrightova komise akceptuje potvrzení o tom, že žadatel úspěšně doktorskou práci obhájil. Pokud toto žadatel nesplňuje, může se hlásit ve studentské kategorii jako „visiting research student“ nebo může rok s přihláškou počkat.

2. Jaký je rozdíl mezi Fulbrightovým stipendiem pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovým stipendiem?
Tato stipendia se liší ve třech zásadních věcech. (i) Kromě svého úzkého odborného zaměření musí být žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium podobně jako T. G. Masaryk činní ve veřejném životě. Mohou např. spolupracovat s místní samosprávou či s neziskovou organizací, mohou pracovat v akademickém senátu své školy aj. (ii) O Fulbright-Masarykovo stipendium se na rozdíl od Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející mohou v juniorské kategorii ucházet i zájemci, kteří ještě nemají ukončený doktorský program. (iii) Fulbright-Masarykovo stipendium zahrnuje vedle jednorázového příspěvku „Professional Allowance“, poskytovaného i u Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející, jednorázový příspěvek „Research Allowance“. Příspěvků lze využít k účastem na konferencích, k úhradě kurzů na univerzitě, k nákupu odborných knih a dalších materiálů nutných k úspěšnému dokončení výzkumného projektu v USA.

3. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Fulbright-Masarykovo stipendium?
Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací, tři doporučující dopisy a pozvání americké instituce, v níž by žadatel chtěl realizovat svůj výzkumný záměr. V bodě 3 přihlášky žadatel uvede, že se hlásí o Fulbright-Masarykovo stipendium. V CV pak podrobněji rozvede svou mimoakademickou (veřejnou) činnost.

4. Jak získám doporučující dopisy?
Ty, kteří budou psát doporučení, musí žadatel/ka zaregistrovat s jejich e-mailovou adresou. Pozor – nestačí vyplnit příslušné kolonky v samotné přihlášce, ale je potřeba vybrané osoby zaregistrovat pomocí záložky 4 „Referees“. Ti poté dostanou automaticky vygenerované vyrozumění mailem, že jsou žádáni o doporučení. V e-mailu obdrží odkaz na webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, pod nimiž se na stránku přihlásí, doporučení vyplní, on-line odešlou. Doporučení lze podávat souběžně se zpracovávanou přihláškou, není třeba čekat, až žadatel/ka přihlášku dokončí.

5. Jak lze získat potřebné pozvání od americké instituce?
Nejlépe je oslovit e-mailem přímo specialistu, s nímž by chtěl zájemce o stipendium spolupracovat a požádat jej, zda by za předpokladu financování Fulbrightovým stipendiem byl americký specialista ochoten pozvání poskytnout. K tomu by měl žadatel stručně americkou stranu seznámit s vlastním výzkumným projektem a zaslat CV se seznamem nejdůležitějších publikací. Profesoři na amerických univerzitách jsou na podobné žádosti zvyklí a obvykle odpovídají rychle a vstřícně.

 6. Musím skládat jazykovou zkoušku z angličtiny, pokud se hlásím o Fulbright-Masarykovo stipendium?

Žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium  žádnou jazykovou zkoušku nedělají.

7. Je výše stipendia dostačující na pobyt v USA?
Výše Fulbright-Masarykova stipendia v seniorské kategorii je dostačující ke krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA, a to i v případě, že stipendisty doprovázejí rodinní příslušníci. Pokud však mají s sebou v USA rodinu juniorští držitelé Fulbright-Masarykova stipendia, musí rovněž počítat s vynaložením vlastních úspor.

8. Jsou stipendia určena pro libovolný obor výzkumu?
Ano, Fulbrightova komise přijímá přihlášky ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny.

9. Jsou žádosti o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející nebo Fulbright-Masarykovo stipendium senior věkově omezeny?
Žádosti nejsou věkově omezeny. Důležité však je, jakým způsobem může absolvent předat nabyté poznatky na domovské půdě po svém návratu z USA, např. výukou studentů, publikací pro širší veřejnost apod.

10. Jak probíhá ústní pohovor?
Ústní pohovor je veden v angličtině před česko-americkou výběrovou komisí, jejíž složení určí správní rada Fulbrightovy komise. Ve výběrové komisi je také obvykle americký stipendista Fulbrightova programu pro vědce a přednášející, který v daném roce působí v ČR. Pohovor trvá 15-20 minut a týká se cílů pobytu, důvodů žádosti, využití výsledků po návratu do ČR apod. Pohovor většinou nezabíhá do odborných detailů; naopak se očekává, že žadatel stručně, formou dostupnou i pro laiky vysvětlí podstatu svého projektu.

11. Jaká jsou rozhodující kritéria pro úspěšnost přihlášky?
Žadatelé samozřejmě musí dodat kompletní žádost včetně doporučení a pozvání k datu uzávěrky. Klíčové je odborné posouzení výzkumného projektu, o něž žádá Fulbrightova komise nejméně dva oponenty, z toho alespoň jednoho v zahraničí. Důležitá je také publikační aktivita žadatele, důvody pobytu v USA, uplatnění získaných výsledků po návratu v ČR, přínos pro rozvoj oboru v ČR i pro rozvoj spolupráce v daném oboru s USA, potenciál žadatele k dalšímu profesnímu růstu, prezentační schopnosti aj.

12. Kdy se konají ústní pohovory a kdy se dozvím jejich výsledek?
Ústní pohovory pro žadatele o Fulbright-Masarykovo stipendium bývají v druhé polovině ledna, případně v únoru. Výsledek je znám během několika týdnů.

13. Mohu žádat o stipendium, abych se mohl/-a účastnit konference v USA?
Stipendia se poskytují pouze k řešení výzkumných projektů, nikoliv k účasti na vědeckých akcích. Navíc délka stipendijního pobytu nemůže být kratší než tři měsíce.

14. Mohu žádat o stipendium,abych s americkými kolegy mohl/-a vést výzkumný projekt mimo území USA?
Bohužel to není možné. Stipendium je určeno pouze pro pobyty v USA. Jeho nedílnou součástí je i seznámení se s kulturou země a pobyt mimo území USA by tuto podmínku nesplňoval.

15. Je pravda, že po skončení stipendia nesmím následující dva roky do USA?
Není to úplně přesná informace. Stipendisté Fulbrightova programu dostávají vízum J-1, které je určeno pro ty, jejichž pobyt v USA je financován z vládních zdrojů. Proto mají držitelé tohoto víza povinnost vrátit se po ukončení stipendijního pobytu v USA do domovské země, aby tam obrazně „vrátili“ díky nově nabytým znalostem to, co do nich vlády investovaly. Neznamená to, že nemohou vyjet na krátkodobé pobyty do USA či jiné země v zahraničí za účelem turistiky, účasti na konferenci apod. Nemohou však po následující dva roky získat pracovní vízum do USA.

Aktuality

Pojeďte s Fulbrightem do Ameriky: webináře ke stipendiím

Zveme Vás na webináře k jednotlivým stipendiím Fulbrightova programu na rok 2025/26. Přihlásit se můžete zde, a to na: Stipendia pro studenty – studium a výzkum: 17. dubna 2024 v 15 hod Stipendium pro vědce a přednášející a profesní odborníky: 18. dubna 2024 v 15

Stipendia na rok 2025-2026

Stipendia na akademický rok 2025-26 budou vyhlášena 1. dubna 2024. Od té doby budou otevřeny online přihlášky a zveřejníme data webinářů k jednotlivým programům. Neváhejte nás kontaktovat i před tímto datem a nebo kdykoli po otevření přihlášek, konzultace záměrů vítáme a rády si s vámi

Ústní kola výběrového řízení

Už se těšíme na rozhovory s adepty na stipendium pro rok 2024/25 v kategorii Vědci a přednášející. Ústní kolo proběhne 15. a 16. února od 10 hodin v naší kanceláři. V následujících týdnech budeme pokračovat v ústních kolech dalších programů, 21.2. Fulbright-Masaryk v seniorské a