Fulbrightova stipendia

Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Stipendium se od roku 2025/26 poskytuje ve 2 kategoriích, kdy rozhoduje počet let od získání titulu Ph.D. v době uzávěrky přihlášek:

 1. Postdoktorská pro ty, kteří získali Ph.D. k datu uzávěrky podání přihlášek maximálně před 5 lety
 2. Seniorská pro ty, kteří získali Ph.D. či jeho starší ekvivalent více než před 5 lety.
 3. Cíle programu

  1. Posilovat princip otevřených a spravedlivých výběrových procesů.
  2. Nabízet možnost vědeckých pobytů v USA těm jedincům, jejichž vědecký i osobní potenciál je příslibem jejich úspěšného uplatnění.
  3. Dát možnost českým vědcům spolupracovat s jejich americkými kolegy a současně poznat různé aspekty praktického života v USA.
  4. Pomoci příští vědecké generaci poznat výhody internacionalizace vědecké práce a přispět tak k tomu, aby tento cíl prosazovali po svém návratu do České republiky.
  5. Nabídnout českým účastníkům programu (kromě vlastní vědecké práce) možnost účastnit se jako mimořádní studenti univerzitních programů v oblasti managementu školství, vědy, veřejné správy, komunitních služeb apod.
  6. Stipendisté by měli mít (díky vědeckému pobytu na hostitelském americkém pracovišti) kromě vlastní vědecké práce také možnost poznat jiné systémy organizace vědecké činnosti, organizace vzdělávacích procesů, akreditační principy, život místní komunity a spolupráci vědeckých pracovišť s občany a institucemi v místě působení.

Obsah grantu

Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 1. Stipendium na životní náklady v závislosti průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku.
 2. Příspěvek na zpáteční letenku
 3. Základní zdravotní pojištění
 4. Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky na cestovní a životní náklady. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků zajišťují stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky

 1. Dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent
 2. Úspěšná vysokoškolská pedagogická nebo/a vědecká činnost v souladu s etickými principy vědecké práce.
 3. Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data, během nichž máte v USA působit. Základní náležitosti pozvání najdete zde
 4. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení

Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška

Přihláška pro toto stipendium má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím! V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information Fulbright Visiting Scholar. Případné nejasnosti prosím konzultujte s příslušným pracovníkem Fulbrightovy komise.

S případnými problémy s přihlášením do systému se obracejte přímo na gro.e1721092396ii@en1721092396ilnop1721092396sf1721092396, obsahové nejasnosti prosím konzultuje přímo s námi.

Povinné součásti přihlášky

 1. Vlastní výzkumný projekt Strukturu Project statement najdete v Instrukcích
 2. Životopis a seznam publikací. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV.
 3. Pozvání americké instituce
 4. Přehled použité literatury k projektu
 5. Tři doporučující dopisy, a to on-line přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5). Doporučení musí být doručena nejpozději v den uzávěrky.
 6. Kopie platného pasu (dvoustrana s fotografií žadatele)
 7. Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani  jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 8. Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací (prokazují se granty a finanční podpora od dalších subjektů), osobní zdroje financování se prokazují na vyžádání americkou stranou jako podklad k vízu.
 9. English Language Proficiency  není třeba dokládat.

Uzávěrka

Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu (do půlnoci) pro pobyty v následujícím akademickém roce.

Výběrové řízení

Fulbrightova komise neposkytuje náhradní termín ani jinou formu než osobní účast.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Pokud máte ResearcherID, jeho uvedením v CV usnadníte práci oponentům projektu i výběrové komisi -děkujeme za jeho sdílení. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí čtyřikrát až pětkrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Kontaktujte koordinátorku programu Kateřinu Kloubovou: zc.th1721092396girbl1721092396uf@av1721092396obuol1721092396k1721092396

Timeline od interview k odjezdu

V grafu je vyznačena timeline pro nejobvyklejší načasování odjezdů (tj. začátek akademického roku). U stipendistů, kteří odjíždějí v jiném termínu, je celý proces shodný až do podpisu grantového dokumentu, další kroky následují dle data odjezdu.

Často kladené dotazy (FAQ)

1. Pokud se chci hlásit o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii, musím mít Ph.D. již k datu uzávěrky nebo je přijatelné, pokud Ph.D. získám v mezidobí, než bych případně odjížděl/a do USA?
Doktorská studia včetně obhajoby doktorské práce je třeba dokončit do data uzávěrky. Jestliže žadatel ještě neobdržel diplom, Fulbrightova komise akceptuje potvrzení o tom, že žadatel úspěšně doktorskou práci obhájil. Pokud toto žadatel nesplňuje, může se hlásit ve studentské kategorii jako „visiting research student“ nebo může rok s přihláškou počkat.

2. Jaký je rozdíl mezi Fulbrightovým stipendiem pro vědce a přednášející a Fulbright-Masarykovým stipendiem?
Tato stipendia se liší ve třech zásadních věcech. (i) Kromě svého úzkého odborného zaměření musí být žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium podobně jako T. G. Masaryk činní ve veřejném životě. Mohou např. spolupracovat s místní samosprávou či s neziskovou organizací, mohou pracovat v akademickém senátu své školy aj. (ii) O Fulbright-Masarykovo stipendium se na rozdíl od Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející mohou v juniorské kategorii ucházet i zájemci, kteří ještě nemají ukončený doktorský program. (iii) Fulbright-Masarykovo stipendium zahrnuje vedle jednorázového příspěvku „Professional Allowance“, poskytovaného i u Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející, také jednorázový příspěvek „Research Allowance“. Příspěvků lze využít k účastem na konferencích, k úhradě kurzů na univerzitě, k nákupu odborných knih a dalších materiálů nutných k úspěšnému dokončení výzkumného projektu v USA.

3. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející?
Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací, tři doporučující dopisy a pozvání americké instituce, v níž by žadatel chtěl realizovat svůj výzkumný záměr.

4. Co vše musím předložit, pokud se chci hlásit o Fulbright-Masarykovo stipendium?
Přihláška se vyplňuje on-line. Její součástí jsou mj. výzkumný projekt se seznamem použité literatury, CV s výčtem vlastních publikací, tři doporučující dopisy a pozvání americké instituce, v níž by žadatel chtěl realizovat svůj výzkumný záměr. V bodě 3 přihlášky žadatel uvede, že se hlásí o Fulbright-Masarykovo stipendium. V CV pak podrobněji rozvede svou mimoakademickou (veřejnou) činnost.

5. Jak získám doporučující dopisy?

Ty, kteří budou psát doporučení, musí žadatel/ka zaregistrovat s jejich e-mailovou adresou. Pozor -nestačí vyplnit příslušné kolonky v samotné přihlášce, ale je potřeba vybrané osoby zaregistrovat pomocí záložky 4 „Referees“. Ti poté dostanou automaticky vygenerované vyrozumění mailem, že jsou žádáni o doporučení. V e-mailu obdrží odkaz na webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, pod nimiž se na stránku přihlásí, doporučení vyplní a vloží do přihlášky on-line. Doporučení lze podávat souběžně se zpracovávanou přihláškou, není třeba s nimi čekat, až žadatel/ka přihlášku dokončí.

6. Jak lze získat potřebné pozvání od americké instituce?
Nejlépe je oslovit e-mailem přímo specialistu, s nímž by chtěl zájemce o stipendium spolupracovat a požádat jej, zda by za předpokladu financování Fulbrightovým stipendiem byl americký specialista ochoten pozvání poskytnout. K tomu by měl žadatel stručně americkou stranu seznámit s vlastním výzkumným projektem a zaslat CV se seznamem nejdůležitějších publikací. Profesoři na amerických univerzitách jsou na podobné žádosti zvyklí a obvykle odpovídají rychle a vstřícně.

 7. Musím skládat jazykovou zkoušku z angličtiny, pokud se hlásím o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející nebo Fulbright-Masarykovo stipendium?

Žadatelé o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykovo stipendium v seniorské kategorii žádnou jazykovou zkoušku nedělají. V on-line přihlášce na str. 10 nemusí uvádět žádné výsledky testů. Výsledek TOEFL uvedou pouze v případě, že jej někdy v minulosti skládali. Žadatelé o Fulbright-Masarykovo stipendium v juniorské kategorii skládají ve Fulbrightově komisi interní standardizovanou zkoušku TELP (Test of English Language Proficiency). Test obvykle probíhá v rámci ústního výběrového řízení.

8. Je výše stipendia dostačující na pobyt v USA?
Výše Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející či o Fulbright-Masarykova stipendia v seniorské kategorii je dostačující ke krytí životních nákladů spojených s pobytem v USA, a to i v případě, že stipendisty doprovázejí rodinní příslušníci. Pokud však mají s sebou v USA rodinu juniorští držitelé Fulbright-Masarykova stipendia, musí rovněž počítat s vynaložením vlastních úspor.

9. Jsou stipendia určena pro libovolný obor výzkumu?
Ano, Fulbrightova komise přijímá přihlášky ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny.

10. Jsou žádosti o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející nebo Fulbright-Masarykovo stipendium senior věkově omezeny?
Žádosti nejsou věkově omezeny. Důležité však je, jakým způsobem může absolvent předat nabyté poznatky na domovské půdě po svém návratu z USA, např. výukou studentů, publikací pro širší veřejnost apod.

11. Jak probíhá ústní pohovor?
Ústní pohovor je veden v angličtině před česko-americkou výběrovou komisí, jejíž složení určí správní rada Fulbrightovy komise. Ve výběrové komisi je také obvykle americký stipendista Fulbrightova programu pro vědce a přednášející, který v daném roce působí v ČR. Pohovor trvá 15-20 minut a týká se cílů pobytu, důvodů žádosti, využití výsledků po návratu do ČR apod. Pohovor většinou nezabíhá do odborných detailů; naopak se očekává, že žadatel stručně, formou dostupnou i pro laiky vysvětlí podstatu svého projektu.

12. Jaká jsou rozhodující kritéria pro úspěšnost přihlášky?
Žadatelé samozřejmě musí dodat kompletní žádost včetně doporučení a pozvání k datu uzávěrky. Klíčové je odborné posouzení výzkumného projektu, o něž žádá Fulbrightova komise nejméně dva oponenty, z toho alespoň jednoho v zahraničí. Důležitá je také publikační aktivita žadatele, důvody pobytu v USA, uplatnění získaných výsledků po návratu v ČR, přínos pro rozvoj oboru v ČR i pro rozvoj spolupráce v daném oboru s USA, potenciál žadatele k dalšímu profesnímu růstu, prezentační schopnosti aj.

13. Kdy se konají ústní pohovory a kdy se dozvím jejich výsledek?
Ústní pohovory pro žadatele o Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející a ústní pohovory pro žadatele o Fulbright-Masarykovo stipendium bývají v druhé polovině ledna. Výsledek je znám během několika dnů.

14. Mohu žádat o stipendium, abych se mohl/-a účastnit konference v USA?

Stipendia se poskytují pouze k řešení výzkumných projektů, nikoliv k účasti na vědeckých akcích. Navíc délka stipendijního pobytu nemůže být kratší než tři měsíce.

15. Mohu žádat o stipendium,abych s americkými kolegy mohl/-a vést výzkumný projekt mimo území USA?
Bohužel to není možné. Stipendium je určeno pouze pro pobyty v USA. Jeho nedílnou součástí je i seznámení se s kulturou země a pobyt mimo území USA by tuto podmínku nesplňoval.

16. Je pravda, že po skončení stipendia nesmím následující dva roky do USA?
Není to úplně přesná informace. Stipendisté Fulbrightova programu dostávají vízum J-1, které je určeno pro ty, jejichž pobyt v USA je financován z vládních zdrojů. Proto mají držitelé tohoto víza povinnost po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit se do domovské země, aby tam obrazně „vrátili“ díky nově nabytým znalostem to, co do nich vlády investovaly. Neznamená to, že nemohou vyjet na krátkodobé pobyty do USA či jiné země v zahraničí za účelem turistiky, účasti na konferenci apod. Nemohou však po následující dva roky získat pracovní vízum do USA.

Aktuality

Stipendium pro pracovníky neziskových organizací otevřeno

Fulbrightova komise poskytuje zejména stipendia akademickým pracovníkům, ale již mnoho let je nám potěšením podporovat i vedoucí pracovníky z neziskových organizací. Potřebujete inspiraci v USA u podobně zaměřené organizace  a nebo pár měsíců na univerzitě? Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si konzultaci, kde vám toto

Fulbright Specialist: projekty plně hrazené ECA

Rozšiřujeme počet Fulbright Specialist až o 3 projekty plně hrazené z prostředků ECA Nabídka platí pro projekty v těchto oborech: Climate Change;  Cyber Security and IT; Disaster Response;  DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access); Entrepreneurship;  Media Literacy/Countering Disinformation;  Public Administration; Public/Global Health (including Mental Health); STEM

FLTA Program for Ukrainian Citizens

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) The Fulbright Program in Ukraine is seeking candidates for the FLTA program. Fulbright is a U.S. academic exchange program established in 1946. Since 1992 Fulbright Ukraine has supported over 1000 Alumni from Ukraine. The FLTA program is a